ઉત્પાદન માહિતી પર જાઓ
1 ના 4

akr94glamour.com

Women's Stylish Radiant Yellow Georgette Ready to Wear Maxi Dress:

Women's Stylish Radiant Yellow Georgette Ready to Wear Maxi Dress:

નિયમિત ભાવ Rs. 999.00
નિયમિત ભાવ Rs. 2,999.00 વેચાણ કિંમત Rs. 999.00
વેચાણ વેચાઈ ગયું
ટેક્સનો સમાવેશ થાય છે. ચેકઆઉટ વખતે શિપિંગની ગણતરી કરવામાં આવે છે.
Color
Size

Introducing our exquisite Georgette Long Maxi Dress, a perfect blend of elegance and comfort for the modern woman. Crafted with meticulous detail, this dress is designed to make you feel like a princess. Here's why it deserves a special place in your wardrobe:

Luxurious Fabric: Immerse yourself in the softness of Georgette with a delicate liner, ensuring a graceful drape that accentuates your every move.

🎨 Radiant Yellow Hue: Make a bold statement with the vibrant yellow color, adding a touch of sunshine to your wardrobe and brightening up any occasion.

👸🏻 Sizes for Every Body: Choose from a range of sizes - S (36) to 3XL (46), because we believe every woman deserves to flaunt her style confidently.

🌍 Worldwide Shipping: We bring the glamour to your doorstep! Enjoy our hassle-free shipping service, delivering your favorite dress to any corner of the globe.

🤩 Versatile Style: Whether it's a casual day out or a special event, this maxi dress is versatile enough to suit any occasion, making it a wardrobe essential.

💫 Attention to Detail: Our Georgette Long Maxi Dress is crafted with precision, ensuring quality and attention to detail, so you can indulge in sophistication with every wear.

👗 Comfortable Fit: Experience a perfect blend of style and comfort with a dress designed to flatter your silhouette, allowing you to move with ease.

🌟 Stand Out in the Crowd: Be the center of attention with this eye-catching maxi dress, a symbol of timeless beauty and grace.

Add a touch of glamour to your collection and embrace the beauty of our Georgette Long Maxi Dress. Elevate your style effortlessly and let your fashion sense shine! 🌟👗

સંપૂર્ણ વિગતો જુઓ