ઉત્પાદન માહિતી પર જાઓ
1 ના 20

akr94glamour.com

Women's Beutiful Woven Design Soft Silk Saree With Printed Unstitched Blouse

Women's Beutiful Woven Design Soft Silk Saree With Printed Unstitched Blouse

નિયમિત ભાવ Rs. 1,499.00
નિયમિત ભાવ Rs. 2,999.00 વેચાણ કિંમત Rs. 1,499.00
વેચાણ વેચાઈ ગયું
ટેક્સનો સમાવેશ થાય છે. ચેકઆઉટ વખતે શિપિંગની ગણતરી કરવામાં આવે છે.
Size
Color

🌺 Soft Silk Self-Woven Jacquard Saree

Elevate your ethnic elegance with our exquisite soft silk saree, meticulously crafted with a self-woven jacquard pattern. This saree exudes timeless charm and grace, making it a perfect choice for special occasions.

  • Fabric: Soft Silk

  • Pattern: Self-Woven Jacquard

  • Pallu Detail: Adorned with a delicate cotton tassel for an added touch of sophistication.

🌺 Jute Silk Batik Style Printed Blouse

Complementing the saree is a stunning jute silk blouse featuring a batik style print. The blouse is a perfect fusion of traditional and contemporary design, adding a unique flair to your ensemble.

  • Fabric: Jute Silk

  • Pattern: Batik Style Printed

Key Features:

  • Length: Saree - 5.5 meters, Blouse - 1 meter (Unstitched)

  • Versatile Elegance: Ideal for festive occasions, weddings, and cultural celebrations.

  • Tailored Comfort: Soft silk drapes beautifully, ensuring comfort throughout the day.

  • Customizable Fit: Unstitched blouse fabric allows you to create a personalized fit.

🌺 Experience the Timeless Tradition:

Immerse yourself in the richness of tradition with this soft silk jacquard saree. The intricate self-woven design and batik-style blouse make it a symbol of grace and sophistication.

Add a touch of timeless beauty to your wardrobe. Embrace the cultural tapestry with this soft silk saree – where tradition meets contemporary style.

✨ Elevate your style, shop now! 🌟

સંપૂર્ણ વિગતો જુઓ