ઉત્પાદન માહિતી પર જાઓ
1 ના 9

akr94glamour.com

Women's Beautiful Zari Border Kalamkari Print Muslin Cotton Saree With Benglori Sequins Blouse

Women's Beautiful Zari Border Kalamkari Print Muslin Cotton Saree With Benglori Sequins Blouse

નિયમિત ભાવ Rs. 1,799.00
નિયમિત ભાવ Rs. 3,499.00 વેચાણ કિંમત Rs. 1,799.00
વેચાણ વેચાઈ ગયું
ટેક્સનો સમાવેશ થાય છે. ચેકઆઉટ વખતે શિપિંગની ગણતરી કરવામાં આવે છે.
Size
Color

Muslin Cotton Saree with Mono Banglori Blouse Set

Elevate your ethnic wardrobe with our exquisite Muslin Cotton Saree featuring stunning Kalamkari prints and intricate sequins work. This 5.50-meter saree comes with a matching Mono Banglori blouse piece (0.80 MTR), allowing you to create a customized ensemble that reflects your unique style.

🌟 Key Features:

  • Premium Muslin Cotton: Experience the luxurious feel of high-quality muslin cotton, ensuring comfort and breathability throughout the day.

  • Kalamkari Prints: Adorned with timeless Kalamkari prints, the saree exudes traditional charm while staying on-trend.

  • Sequins Work: Intricate sequins work adds a touch of glamour, perfect for special occasions and celebrations.

  • Zari Border: The saree is elegantly finished with a zari border, enhancing its overall richness and sophistication.

  • Tassels in Pallu: Delicate tassels on the pallu add a playful and stylish element to the saree, creating a dynamic and eye-catching look.

  • Mono Banglori Blouse: The set includes an unstitched Mono Banglori blouse piece, allowing you to tailor it to your exact measurements and style preferences.

  • Versatile Design: Ideal for festive gatherings, weddings, or any special occasion, this saree is a versatile addition to your ethnic wardrobe.

  • Easy to Drape: The lightweight and flowy nature of muslin cotton make this saree easy to drape, ensuring both comfort and elegance.

  • Shop with Confidence: Our commitment to quality ensures that you receive a product that not only looks stunning but also stands the test of time.

Upgrade your ethnic collection with this Muslin Cotton Saree, a perfect blend of tradition and contemporary style. Order now and embrace the timeless allure of Kalamkari prints!

🛒 Add to Cart Now!

સંપૂર્ણ વિગતો જુઓ