ઉત્પાદન માહિતી પર જાઓ
1 ના 7

akr94glamour.com

Women's Beautiful Lace Border Embellished Pure Satin White Colour Saree With Blouse

Women's Beautiful Lace Border Embellished Pure Satin White Colour Saree With Blouse

નિયમિત ભાવ Rs. 1,499.00
નિયમિત ભાવ Rs. 3,499.00 વેચાણ કિંમત Rs. 1,499.00
વેચાણ વેચાઈ ગયું
ટેક્સનો સમાવેશ થાય છે. ચેકઆઉટ વખતે શિપિંગની ગણતરી કરવામાં આવે છે.
Color
Size

Introducing our exquisite White Satin Saree adorned with intricate Black Lace Embellishments, perfect for adding a touch of elegance to your wardrobe. Crafted from high-quality Heavy Japan Satin (DEVSENA), this saree exudes luxury and sophistication. Here's why you'll love it: 

🔰 Luxurious Fabric: Made from premium Heavy Japan Satin (DEVSENA), known for its smooth texture and lustrous finish.

🔰 Elegant Design: The striking Black Lace Border adds a touch of sophistication and glamour to the pristine White saree, making it perfect for any special occasion.

🔰 Versatile Style: Whether it's a formal event or a festive celebration, this saree effortlessly elevates your look, offering timeless elegance.

🔰 Quality Assurance: Rest assured, our sarees are crafted with attention to detail and superior quality materials, ensuring durability and comfort.

🔰 Unstitched Blouse: Comes with a plain satin blouse piece, allowing you to customize it according to your preference and style.

Elevate your ethnic wardrobe with our White Satin Saree and embrace timeless beauty with every drape. Shop now and experience the epitome of grace and sophistication.

સંપૂર્ણ વિગતો જુઓ