ઉત્પાદન માહિતી પર જાઓ
1 ના 22

akr94glamour.com

Women's Ajrakh Style Foil Printed Bandhej Pashmina Soft Silk Saree with Unstitched Blouse

Women's Ajrakh Style Foil Printed Bandhej Pashmina Soft Silk Saree with Unstitched Blouse

નિયમિત ભાવ Rs. 1,599.00
નિયમિત ભાવ Rs. 2,999.00 વેચાણ કિંમત Rs. 1,599.00
વેચાણ વેચાઈ ગયું
ટેક્સનો સમાવેશ થાય છે. ચેકઆઉટ વખતે શિપિંગની ગણતરી કરવામાં આવે છે.
Saree and Blouse Size
Color

Pashmina Silk Saree: Ajrakh Style Elegance

Embrace timeless beauty with our exquisite Pashmina Silk Saree, a perfect blend of tradition and sophistication. Elevate your style with this stunning ensemble, meticulously crafted for those who appreciate the finer details.

🌟 Fabric: Luxurious Soft Silk

Experience the plush touch of soft silk draping elegantly around you. The high-quality fabric ensures both comfort and grace, making this saree a must-have for special occasions.

🎨 Pattern: Ajrakh Style & Foil Print

Adorned with the mesmerizing Ajrakh style and enhanced with foil print, this saree is a visual delight. The intricate patterns add a touch of cultural richness, making you stand out with unparalleled charm.

🌺 Pallu Elegance: Zalar Work

The pallu boasts Zalar work, enhancing the overall allure of the saree. Each detail is a testament to the skilled craftsmanship that goes into creating this masterpiece.

👗 Blouse Fabric: Soft Pashmina

Paired with an unstitched blouse made of soft pashmina, the set is a complete ensemble. The allover printed design adds a harmonious balance to the entire look, creating a seamless blend of style and tradition.

📏 Full Length: 6.30 Meters

Experience the grace of full-length draping with a saree that measures 6.30 meters, including both the saree and blouse. This ensures a perfect fit for various body types.

🌈 Versatile Elegance

Whether it's a festive celebration or a formal event, this saree effortlessly adapts to any occasion, making you the epitome of grace and style.

Unveil Timeless Beauty - Order Your Pashmina Silk Saree Now!

સંપૂર્ણ વિગતો જુઓ