ઉત્પાદન માહિતી પર જાઓ
1 ના 8

akr94glamour.com

"White Fox Georgette Gown with Real Mirror Work Dupatta - Elegant Tradition Wear"

"White Fox Georgette Gown with Real Mirror Work Dupatta - Elegant Tradition Wear"

નિયમિત ભાવ Rs. 2,399.00
નિયમિત ભાવ Rs. 4,999.00 વેચાણ કિંમત Rs. 2,399.00
વેચાણ વેચાઈ ગયું
ટેક્સનો સમાવેશ થાય છે. ચેકઆઉટ વખતે શિપિંગની ગણતરી કરવામાં આવે છે.
Size
Color

Sure, here's a search engine optimized description for your product on a Shopify listing:


Introducing our exquisite New Tradition Wear White Gown, a timeless piece that embodies elegance and grace.

 • Color: Pure, pristine white exuding sophistication and purity.

Gown Details:

 • Fabric: Luxurious Fox Georgette for a smooth and flowing silhouette.

 • Inner Lining: Micro fabric for comfort and ease of wear.

 • Paisley Design: Intricately detailed with paisley motifs for a touch of traditional charm.

 • Convenient Zipper: Yes, for effortless dressing.

 • Length: Perfectly proportioned at 58 inches, offering an elegant sweep.

 • Sizes Available: M, L, XL, XXL to suit various body types.

 • Flare: Generously crafted with 8 meters of fabric for graceful movement.  

Dupatta Details:

 • Fabric: Crafted from Fox Georgette, matching the gown for a cohesive look.

 • Exquisite Print: Adorned with real mirror work and delicate detailing, adding a subtle shimmer.

 • Length: 40 inches, providing ample coverage and style.

 • Size: 2.20 meters, allowing versatile draping options.

Weight: Feather-light at 1 kg for comfortable all-day wear.

Indulge in the sheer beauty of this ensemble, meticulously crafted to elevate your style quotient. Whether it's a festive occasion or a special celebration, this gown promises to make you feel like royalty. Don this full-stitched masterpiece and embrace the allure of tradition with a modern twist.

સંપૂર્ણ વિગતો જુઓ