ઉત્પાદન માહિતી પર જાઓ
1 ના 6

akr94glamour.com

"Vibrant Multicolor Striped Georgette Saree with Digital Print - Ethnic Elegance Redefined"

"Vibrant Multicolor Striped Georgette Saree with Digital Print - Ethnic Elegance Redefined"

નિયમિત ભાવ Rs. 1,649.00
નિયમિત ભાવ Rs. 2,999.00 વેચાણ કિંમત Rs. 1,649.00
વેચાણ વેચાઈ ગયું
ટેક્સનો સમાવેશ થાય છે. ચેકઆઉટ વખતે શિપિંગની ગણતરી કરવામાં આવે છે.
Size
Color

Elevate your ethnic wardrobe with our stunning Multicolor Striped Digital Printed Saree, crafted to perfection for every occasion.

  • Exquisite Fabric: Made from high-quality Georgette (60GM), this saree promises a luxurious drape and comfortable wear throughout the day.

  • Vibrant Multicolor Palette: Adorned with captivating stripes in a myriad of colors, this saree exudes elegance and charm.

  • Intricate Digital Print: Featuring intricate digital printing, this saree boasts a mesmerizing blend of traditional and contemporary motifs, adding a touch of sophistication to your ensemble.

  • Ready Lace Detailing: The saree is adorned with a ready lace border, enhancing its allure and making it perfect for special events.

  • Versatile Blouse: The set includes an unstitched Georgette blouse fabric (0.8 Mtr) in a striking red hue, adorned with heavy digital print for a cohesive look.

  • Comfortable Inner Lining: The blouse comes with a Crape inner lining (0.8 Mtr), ensuring comfort and ease of wear.

  • Perfect Length: With a saree length of 5.5 meters, it offers ample fabric for graceful draping and styling.

  • Lightweight Feel: Weighing just 550 GM, this saree is lightweight and easy to carry, ensuring effortless movement and comfort.

Elevate your ethnic style with this enchanting saree, perfect for weddings, parties, and festive celebrations. Add it to your collection today and make a statement wherever you go!

સંપૂર્ણ વિગતો જુઓ