ઉત્પાદન માહિતી પર જાઓ
1 ના 13

akr94glamour.com

"Traditional Navratri Outfit - Fox Georgette Lehenga Choli with Flair"

"Traditional Navratri Outfit - Fox Georgette Lehenga Choli with Flair"

નિયમિત ભાવ Rs. 3,599.00
નિયમિત ભાવ Rs. 8,999.00 વેચાણ કિંમત Rs. 3,599.00
વેચાણ વેચાઈ ગયું
ટેક્સનો સમાવેશ થાય છે. ચેકઆઉટ વખતે શિપિંગની ગણતરી કરવામાં આવે છે.
Color
Lehenga Size (Fully Stitched)
Choli Size(Fully Stitched)

Click this Link to Watch Product video:-https://youtube.com/shorts/PeKFzNGkQ

Introducing our exquisite Navratri Special Lehenga Choli, a perfect ensemble to grace the festive season with elegance and charm. This beautifully designed outfit is tailored to enhance your festive look, making you the center of attention during the celebrations. Let's delve into the stunning details of this ensemble:

Choli:

 • Fabric: Crafted with high-quality Fox Georgette fabric that exudes a luxurious feel and appearance.

 • Work: Adorned with intricate heavy thread and sequence work, adding a touch of opulence to the choli.

 • Inner: Lined with Micro Cotton for added comfort and a smooth finish against the skin.

 • Size: Available in M to L sizes with margin, and XL to 2XL sizes with margin, providing a comfortable fit for various body types.

 • Stitching: Comes fully stitched, ensuring a hassle-free dressing experience.

Lehenga:

 • Fabric: Made with the same premium Fox Georgette fabric as the choli, ensuring consistency and elegance throughout the ensemble.

 • Inner: Lined with Micro Cotton to enhance comfort while wearing.

 • Work: Embellished with captivating digital prints and intricate thread work, creating a harmonious blend of traditional and contemporary designs.

 • Flair: The lehenga boasts a generous 3.50-meter flair, giving it a graceful and dynamic appearance as you twirl and dance.

 • Waist Size: Designed to fit up to 44 inches, ensuring a comfortable and flattering fit.

Dupatta:

 • Fabric: The dupatta is created from the same premium Fox Georgette fabric as the choli and lehenga, providing a cohesive look to the ensemble.

 • Size: Measuring 2.30 meters, the dupatta offers ample coverage while allowing for elegant draping styles.

 • Work: Embellished with heavy thread and sequence work, adding a touch of glamour to your overall look.

Elevate your Navratri celebrations with our Navratri Special Lehenga Choli. Whether you're attending a traditional event or a festive gathering, this ensemble is designed to make you stand out and capture the essence of the occasion. Shop now and experience the perfect blend of tradition, style, and comfort in one stunning outfit.

સંપૂર્ણ વિગતો જુઓ