ઉત્પાદન માહિતી પર જાઓ
1 ના 7

akr94glamour.com

"Sky Blue Embroidered Bandhani Chinon Gown"

"Sky Blue Embroidered Bandhani Chinon Gown"

નિયમિત ભાવ Rs. 2,849.00
નિયમિત ભાવ Rs. 5,499.00 વેચાણ કિંમત Rs. 2,849.00
વેચાણ વેચાઈ ગયું
ટેક્સનો સમાવેશ થાય છે. ચેકઆઉટ વખતે શિપિંગની ગણતરી કરવામાં આવે છે.
Color
Select Size

Introducing our stunning Designer Sky Blue Bandhani Gown, a masterpiece in elegance and style! Here's why you'll fall in love with it:

👗 Gown Fabric: Crafted from luxurious Chinon, ensuring comfort and grace.

👗 Gown Inner: Lined with smooth Santoon for a perfect fit and added comfort.

👗 Gown Color: A mesmerizing Sky Blue hue, exuding sophistication.

👗 Gown Flair: Featuring a generous 2.25 meters flair, adding a touch of flair to your ensemble.

👗 Gown Size: Available in two sizes - M (38") with margin and XL (42") with margin, catering to diverse body types.

👗 Gown Length: Elegantly draping down to 46 inches, enhancing your silhouette.

👗 Sleeve Length: Graceful sleeves measuring 22 inches, offering a balance of coverage and style.

👗 Gown Work: Intricate Embroidery Lace detailing, elevating the gown's allure. 

👖 Bottom Fabric: Crafted from high-quality Santoon, ensuring durability and comfort.

👖 Bottom Length: Falling gracefully at 39 inches, complementing the gown perfectly.

👖 Bottom Size: Designed to fit waist sizes from 42" to 44" with its elastic closure, ensuring flexibility and ease.

🧣 Dupatta Fabric: Made from Chinon fabric, offering a lightweight and luxurious feel. 

🧣 Dupatta Work: Enhanced with Ready Lace detailing, adding a touch of sophistication.

🧣 Dupatta Size: Generously sized at 2.25 meters, providing versatility in styling.

💖 Weight: Weighing just 750 grams, it's lightweight and easy to wear, perfect for any occasion.

Experience the epitome of beauty and elegance with our Designer Sky Blue Bandhani Gown. Elevate your style effortlessly!

સંપૂર્ણ વિગતો જુઓ