ઉત્પાદન માહિતી પર જાઓ
1 ના 7

akr94glamour.com

"Royal Purple Georgette Silk Ready-to-Wear Saree with Multi-Color Pedding Print Design"

"Royal Purple Georgette Silk Ready-to-Wear Saree with Multi-Color Pedding Print Design"

નિયમિત ભાવ Rs. 1,799.00
નિયમિત ભાવ Rs. 3,499.00 વેચાણ કિંમત Rs. 1,799.00
વેચાણ વેચાઈ ગયું
ટેક્સનો સમાવેશ થાય છે. ચેકઆઉટ વખતે શિપિંગની ગણતરી કરવામાં આવે છે.
Color
Size
  • Vibrant Purple Elegance: Revel in the timeless charm of this Ready To Wear saree in a striking shade of purple, perfect for traditional occasions and celebrations.

  • Luxurious Fabric: Crafted from pure soft Georgette silk, this saree drapes gracefully, offering comfort and elegance in every movement. 

  • Exquisite Print Design: Adorned with a beautiful multi-color pedding print design, this saree exudes sophistication and charm, adding a touch of artistry to your ensemble.

  • Effortless Draping: Designed for convenience, this saree comes pre-pleated and is incredibly lightweight, ensuring easy draping and a comfortable fit.

  • Complete Ensemble: Accompanied by a matching blouse piece crafted from Soft Georgette, featuring a multi-color pedding design, this saree set offers a cohesive and stylish look.

  • Traditional Yet Modern: Combining traditional aesthetics with modern sensibilities, this saree strikes the perfect balance between heritage and contemporary fashion.

  • Versatile Styling: Whether it's a festive gathering or a formal event, this saree is versatile enough to be styled in various ways, allowing you to showcase your unique sense of style.

  • Bright and Alluring: Radiate confidence and charm with the bright and captivating hues of this saree, guaranteed to make you stand out in any crowd.

  • Unstitched Blouse Piece: With a blouse piece measuring 0.80 meters, you have the freedom to customize the fit according to your preferences, ensuring a flattering silhouette.

  • Length and Size: The saree measures 5.5 meters, providing ample fabric to create graceful pleats and drape elegantly, making it suitable for women of all body types.

Elevate your ethnic wardrobe with this exquisite purple Ready To Wear saree, a perfect blend of style, comfort, and tradition.

સંપૂર્ણ વિગતો જુઓ