ઉત્પાદન માહિતી પર જાઓ
1 ના 10

akr94glamour.com

"Royal Pearl Embroidered Georgette Semi-Stitched Lehenga Choli Set with Fancy Dupatta"

"Royal Pearl Embroidered Georgette Semi-Stitched Lehenga Choli Set with Fancy Dupatta"

નિયમિત ભાવ Rs. 2,699.00
નિયમિત ભાવ Rs. 5,299.00 વેચાણ કિંમત Rs. 2,699.00
વેચાણ વેચાઈ ગયું
ટેક્સનો સમાવેશ થાય છે. ચેકઆઉટ વખતે શિપિંગની ગણતરી કરવામાં આવે છે.
Lehenga Size (Semi-Stitched)
Choli Size (Unstitched)
Color

Introducing our Exquisite Party Wear Heavy Embroidered Lehenga Choli with Pearl Hand Work and Fancy Dupatta!

Fabric Details: Lehenga:

 • Fabric: Crafted from luxurious Heavy Faux Georgette for a graceful drape.

 • Work: Adorned with intricate heavy embroidery and delicate pearl handwork, exuding elegance and charm.

 • Inner Lining: Micro Cotton for comfort and ease of wear.

 • Size: Semi-stitched, Free Size - Fits up to 44" waist size.

Choli (Blouse):

 • Fabric: Made from Heavy Faux Georgette, ensuring a perfect match with the lehenga.

 • Size: Unstitched with 1-meter fabric provided for customization.

 • Work: Features exquisite embroidery with pearl handwork, accentuating its beauty.

 • Extra Sleeve: Additional inner sleeve for added convenience.

Dupatta:

 • Fabric: Fashioned from Heavy Faux Georgette for a luxurious feel.

 • Work: Elaborate embroidery with pearl handwork, elevating its appeal.

 • Size: Generously sized at 2.10 - 2.20 meters for versatile styling options. 

Additional Details:

 • Weight: Approximately 850 grams, ensuring comfort without compromising on style.

 • Free Size: Lehengas are semi-stitched, providing flexibility and convenience for sizes up to 44 inches.

 • Exquisite Craftsmanship: Meticulously crafted with attention to detail, offering a blend of traditional charm and contemporary elegance.

 • Perfect for Special Occasions: Whether it's a wedding, reception, or festive celebration, this ensemble is sure to make you stand out with its regal allure. 

 • Versatile Styling: Pair it with statement jewelry and heels to complete the look, making heads turn wherever you go.

Elevate your ethnic wardrobe with this stunning ensemble, designed to make you feel like royalty on every occasion. Add it to your cart now and indulge in timeless elegance!

સંપૂર્ણ વિગતો જુઓ