ઉત્પાદન માહિતી પર જાઓ
1 ના 33

akr94glamour.com

"Pure Marks Silk Elegance: Contrast Embroidery Saree with Cutwork Border & Full Work Blouse - Timeless Tradition Meets Modern Style"

"Pure Marks Silk Elegance: Contrast Embroidery Saree with Cutwork Border & Full Work Blouse - Timeless Tradition Meets Modern Style"

નિયમિત ભાવ Rs. 3,899.00
નિયમિત ભાવ Rs. 12,999.00 વેચાણ કિંમત Rs. 3,899.00
વેચાણ વેચાઈ ગયું
ટેક્સનો સમાવેશ થાય છે. ચેકઆઉટ વખતે શિપિંગની ગણતરી કરવામાં આવે છે.
Size
Select Color

🌟 Pure Elegance in Every Thread:

 • Crafted from luxurious Pure Marks Silk, this saree exudes grace and sophistication.

 • Intricate all-over contrast embroidery work and motifs elevate the aesthetic appeal.

🎨 Artistry in Detail:

 • Stunning cutwork border adds a touch of finesse and uniqueness to the saree.

 • Full work blouse complements the saree, creating a harmonious ensemble.

🌺 Timeless Tradition Meets Contemporary Style:

 • Traditional craftsmanship meets modern design, making it perfect for any occasion.

 • The 5.5-meter saree drapes beautifully, ensuring an effortlessly graceful look.

💫 Versatile Styling Options:

 • Unstitched blouse fabric (1 meter) attached at the end of the saree for a seamless blend of style.

 • Customize your blouse for a personalized fit and unique expression of style.

🛍️ Elevate Your Wardrobe:

 • Embrace the rich heritage of Indian textiles with this masterpiece.

 • Perfect for weddings, festive occasions, or any celebration where you want to stand out.

🌐 Crafted for You:

 • Explore the world of ethnic fashion with this timeless saree and blouse set.

 • Immerse yourself in the luxury of Pure Marks Silk and intricate detailing.

Unleash Your Style Statement:

 • Make heads turn with the exquisite embroidery and cutwork that defines this ensemble.

 • Whether it's a special event or a festive gathering, be the epitome of grace and style.

🌈 Easy Care, Lasting Beauty:

 • Crafted with care for longevity and easy maintenance.

 • Invest in a piece that will remain a cherished part of your wardrobe for years to come.

Add a touch of timeless elegance to your collection with this Pure Marks Silk saree and blouse set – where tradition meets contemporary style!

સંપૂર્ણ વિગતો જુઓ