ઉત્પાદન માહિતી પર જાઓ
1 ના 10

akr94glamour.com

"Opulent Elegance: Pure Dola Silk Saree with Bandhej Woven Design & Banarsi Silk Blouse"

"Opulent Elegance: Pure Dola Silk Saree with Bandhej Woven Design & Banarsi Silk Blouse"

નિયમિત ભાવ Rs. 3,999.00
નિયમિત ભાવ Rs. 9,499.00 વેચાણ કિંમત Rs. 3,999.00
વેચાણ વેચાઈ ગયું
ટેક્સનો સમાવેશ થાય છે. ચેકઆઉટ વખતે શિપિંગની ગણતરી કરવામાં આવે છે.
Color
Size

🌟 Pure Dola Silk Saree: Immerse yourself in luxury with our ethereal saree, meticulously crafted from pure Dola silk for a sumptuously smooth feel and exquisite drape.

🌟 Allover Bandhej Woven Design: Experience the timeless beauty of traditional Bandhej artistry intricately woven throughout the saree, symbolizing unity and harmony.

🌟 Zari Woven Butta Detailing: Delight in the opulent allure of Zari woven butta motifs adorning the fabric, symbolizing prosperity and elegance with every thread. 

🌟 Cotton Tassels on Pallu: Add a playful touch to your ensemble with delicate Cotton tassels adorning the pallu, symbolizing grace and whimsy in every sway.

🌟 Contrasting Banarsi Silk Blouse: Elevate your style with our contrast blouse crafted from Banarsi silk, featuring a captivating tye and dye pattern and Zari woven checkered design for a strikingly sophisticated look.

🌟 Versatile Length: With 5.5 meters of fabric in the saree and 1 meter in the blouse, enjoy the freedom to style and drape according to your preference, symbolizing adaptability and versatility.

🌟 Unstitched for Customization: Tailor your attire to perfection with unstitched blouse fabric, allowing for personalized fittings and ensuring a flawless silhouette for every wearer. 

🌟 Symbolic Fusion of Tradition and Contemporary Style: Embrace the rich heritage of Indian craftsmanship infused with modern elegance, symbolizing the seamless blend of past and present in every ensemble.

🌟 Perfect for Special Occasions: Whether it's a wedding, festival, or cultural celebration, make a statement with our symbolic saree ensemble, embodying grace, sophistication, and timeless allure.

🌟 Curated Collection of Elegance: Explore our curated collection designed to celebrate the essence of femininity and sophistication, symbolizing the pursuit of beauty, grace, and individuality.

સંપૂર્ણ વિગતો જુઓ