ઉત્પાદન માહિતી પર જાઓ
1 ના 6

akr94glamour.com

"Opulent Elegance: Premium Jimmy Choo Silk Saree with Heavy Embroidery & Sequins Work"

"Opulent Elegance: Premium Jimmy Choo Silk Saree with Heavy Embroidery & Sequins Work"

નિયમિત ભાવ Rs. 4,199.00
નિયમિત ભાવ Rs. 8,999.00 વેચાણ કિંમત Rs. 4,199.00
વેચાણ વેચાઈ ગયું
ટેક્સનો સમાવેશ થાય છે. ચેકઆઉટ વખતે શિપિંગની ગણતરી કરવામાં આવે છે.
Color
Size

Introducing our exquisite Premium Jimmy Choo Silk Saree, a masterpiece of elegance and craftsmanship.

Saree Details:

  • Fabric: Crafted from luxurious Premium Jimmy Choo Silk, renowned for its sheen and smooth texture.

  • Work: Adorned with intricate Heavy Embroidery featuring Thread Zari with Coding, complemented by exquisite 3mm + 5mm Sequins work, adding a touch of opulence to every drape.

  • Length: Generously sized at 5.5 meters, ensuring graceful draping and versatility in styling.

Blouse Details:

  • Fabric: Made from the same Premium Jimmy Choo Silk fabric as the saree, ensuring a seamless match.

  • Work: The blouse features elaborate Heavy Embroidery with 3mm + 5mm Sequins work on the front and sleeves, elevating your ensemble with unmatched sophistication.

  • Color: Matching the fabric of the saree perfectly, creating a harmonious look when paired together.

  • Blouse Type: Unstitched for personalized fitting and styling.

  • Blouse Length: 0.90 meters, providing ample fabric for customization.

Additional Features:

  • Weight: Light and comfortable at just 1 kg, allowing for effortless wearing throughout the day. 

  • Symbolic Elegance: Each thread and sequin intricately woven into the fabric symbolizes timeless beauty and refinement, making this saree a true symbol of grace and sophistication.

Elevate your wardrobe with this stunning ensemble, perfect for special occasions, weddings, or any celebration where you want to make a statement. Embrace tradition with a modern twist, and exude unparalleled charm with our Premium Jimmy Choo Silk Saree.

સંપૂર્ણ વિગતો જુઓ