ઉત્પાદન માહિતી પર જાઓ
1 ના 13

akr94glamour.com

Luxurious Silk Drapes: Bandhej Paithani SIlk Saree With Blouse

Luxurious Silk Drapes: Bandhej Paithani SIlk Saree With Blouse

નિયમિત ભાવ Rs. 5,399.00
નિયમિત ભાવ Rs. 9,999.00 વેચાણ કિંમત Rs. 5,399.00
વેચાણ વેચાઈ ગયું
ટેક્સનો સમાવેશ થાય છે. ચેકઆઉટ વખતે શિપિંગની ગણતરી કરવામાં આવે છે.
Color

Introducing our exquisite and luxurious Bandhej Paithani Silk Saree – a true masterpiece that blends tradition and style seamlessly. Crafted with utmost care and attention to detail, this saree is a true representation of beauty and elegance. 🌸👗🧵

Features:

  • Premium Quality: Made from the finest Bandhej silk, this saree offers unparalleled comfort and durability, ensuring it remains a cherished part of your wardrobe for years to come.

  • Stylish Bandhani Paithani Design: The saree boasts a stunning Bandhej design that adds a unique and dynamic texture to the fabric. The Paithani Border with Zari Weaving accentuates the overall appeal.

  • Exquisite Rich Pallu: Adorned with a Paithani Rich Pallu, this saree radiates luxury and grandeur. The intricate weaving and attention to detail on the pallu create a captivating visual.

  • Vibrant Colors: The saree comes in a range of vibrant and mesmerizing colors, allowing you to choose the one that resonates with your personal style.

  • Matching Tassels: The saree is complemented by matching colored tassels, adding a charming touch to the overall look.

  • Length: With a generous length of 5.5 meters, the saree drapes elegantly, giving you a regal appearance.

  • Unstitched Blouse: The package includes a 1-meter length of unstitched blouse fabric, featuring a Paithani Border that perfectly complements the saree's design.

  • Versatile Pairing: The saree's versatile design allows it to pair beautifully with the provided unstitched blouse or your choice of blouse. The Paithani Border on the blouse provides a coordinated look.

  • Traditional Craftsmanship: Our saree is crafted by skilled artisans who specialize in Bandhej and Paithani techniques, ensuring an authentic and high-quality product.

Elevate your ethnic wardrobe with this exquisite Bandhej Paithani Silk Saree and make a statement at any occasion. Whether it's a festive celebration or a special event, this saree is designed to turn heads and make you feel truly exceptional. Embrace tradition with a touch of contemporary elegance – order yours today! 🛍️🌟

સંપૂર્ણ વિગતો જુઓ