ઉત્પાદન માહિતી પર જાઓ
1 ના 14

akr94glamour.com

"Jaipuri Elegance: Handblock Batik Cotton Saree with Lucknowi Embroidered Blouse"

"Jaipuri Elegance: Handblock Batik Cotton Saree with Lucknowi Embroidered Blouse"

નિયમિત ભાવ Rs. 2,999.00
નિયમિત ભાવ Rs. 6,499.00 વેચાણ કિંમત Rs. 2,999.00
વેચાણ વેચાઈ ગયું
ટેક્સનો સમાવેશ થાય છે. ચેકઆઉટ વખતે શિપિંગની ગણતરી કરવામાં આવે છે.
Select Color
Size

🌸 Soft Cotton Fabric: Embrace comfort and elegance with this soft cotton saree, perfect for all-day wear.

🎨 Handblock Batik Prints: Each saree is adorned with intricate handblock batik prints, adding a touch of artisanal craftsmanship to your ensemble.

🎀 Cotton Tassels on Pallu: Delicate cotton tassels embellish the pallu, enhancing the saree's charm and sophistication.

👗 Lucknowi Style Embroidery Blouse: The blouse fabric features exquisite Lucknowi style embroidery, elevating your look with timeless grace and beauty. 

📏 Generous Length: With a saree length of 5.5 meters and a blouse fabric of 1 meter unstitched, this set offers ample material for a customized fit.

Jaipuri Batik Print: Transport yourself to the vibrant streets of Jaipur with authentic Jaipuri batik prints, showcasing the rich cultural heritage of Rajasthan. 

🛍️ Perfect for Every Occasion: Whether it's a casual outing or a special event, this saree ensemble is versatile enough to suit any occasion with style and flair.

🌟 Ethically Sourced and Sustainable: Crafted from high-quality, ethically sourced cotton, this saree ensemble reflects our commitment to sustainability and responsible fashion.

💖 Timeless Elegance: Embrace timeless elegance and traditional craftsmanship with this exquisite saree ensemble, designed to make you feel confident and beautiful.

🔍 Shop with Confidence: Explore our collection and discover the perfect blend of style, comfort, and quality, curated just for you.

સંપૂર્ણ વિગતો જુઓ