ઉત્પાદન માહિતી પર જાઓ
1 ના 11

akr94glamour.com

"Handcrafted Crape Organza Saree: Exquisite Handwork, 5.5m Length, Includes Unstitched Blouse - Elevate Your Elegance!"

"Handcrafted Crape Organza Saree: Exquisite Handwork, 5.5m Length, Includes Unstitched Blouse - Elevate Your Elegance!"

નિયમિત ભાવ Rs. 3,299.00
નિયમિત ભાવ Rs. 8,999.00 વેચાણ કિંમત Rs. 3,299.00
વેચાણ વેચાઈ ગયું
ટેક્સનો સમાવેશ થાય છે. ચેકઆઉટ વખતે શિપિંગની ગણતરી કરવામાં આવે છે.
Size
Color

🌺 Elevate your elegance with our exquisite Crape Organza Saree 🌺

Unveil the essence of timeless beauty with our stunning Crape Organza Saree, meticulously crafted to perfection.

🌟 Fabric: Luxurious Crape Organza
Indulge in the divine comfort of premium quality fabric, exuding grace with every drape.

🎨 Handcrafted Elegance:
Adorned with meticulous handwork, each inch of this saree tells a story of intricate artistry, adding a touch of glamour to your ensemble.

🌹 Unstitched Blouse:
Complete your look effortlessly with the accompanying running unstitched blouse, offering versatility and style.

🌟 Specifications:  

  • Length: 5.5 meters saree, ensuring graceful draping.

  • Blouse: 0.80 meters, ready for customization to perfectly complement your style.

🌸 Perfect for Every Occasion: 
Whether it's a festive celebration or a special event, this saree is your go-to choice for making a statement with sophistication.

✨ Embrace the allure of tradition with a modern twist - Shop now and embrace elegance like never before! ✨

સંપૂર્ણ વિગતો જુઓ