ઉત્પાદન માહિતી પર જાઓ
1 ના 14

akr94glamour.com

Golden Yellow Embroidered Sequins Semi Stitched Fox Georgette Lehenga Choli Set

Golden Yellow Embroidered Sequins Semi Stitched Fox Georgette Lehenga Choli Set

નિયમિત ભાવ Rs. 4,799.00
નિયમિત ભાવ Rs. 18,499.00 વેચાણ કિંમત Rs. 4,799.00
વેચાણ વેચાઈ ગયું
ટેક્સનો સમાવેશ થાય છે. ચેકઆઉટ વખતે શિપિંગની ગણતરી કરવામાં આવે છે.
Color
Lehenga Size (Semi Stitched)
Choli Size (Unstitched)

Introducing our exquisite Women's Embroidered Sequins Work Heavy Fox Georgette Yellow Coloured Lehenga Choli Set, a stunning ensemble that exudes elegance and grace.

👗 Lahenga Details:

 • Fabric: Crafted from premium Fox Georgette, ensuring luxurious comfort and a beautiful drape.

 • Work: Intricate embroidery adorned with delicate 9mm sequins, adding a touch of glamour.

 • Size: Available up to 44 inches, providing a flattering fit for various body types.

 • Length: 42 inches, offering a graceful silhouette.

 • Inner: Lined with high-quality Crepe Silk for added comfort.

 • Lehenga Type: Semi-Stitched, allowing for customization as per your preference.

 • Flair: Features a generous 3.0-meter flair, enhanced with canvas patta and cancan for a voluminous look.

👘 Choli:

 • Fabric: Made from Fox Georgette, ensuring durability and a luxurious feel against the skin.

 • Work: Exquisite embroidery with 9mm sequins, creating a mesmerizing look.

 • Size: Alterable to fit up to 44 inches, providing flexibility for customization.

 • Stitch Type: Un-Stitched, offering versatility for personalized tailoring (1.20-meter fabric provided).

🧣 Dupatta:

 • Fabric: Fashioned from Fox Georgette, known for its lightweight and airy texture.

 • Work: Detailed embroidery with a combination of 9mm and 3mm sequins, adding a subtle sparkle.

 • Size: Generously sized at 2.20 meters, allowing for various draping styles.

Indulge in luxury and sophistication with our Women's Embroidered Sequins Work Heavy Fox Georgette Yellow Coloured Lehenga Choli Set. Elevate your ethnic wardrobe with this exquisite ensemble, perfect for weddings, festive occasions, and celebrations.

સંપૂર્ણ વિગતો જુઓ