ઉત્પાદન માહિતી પર જાઓ
1 ના 9

akr94glamour.com

"Georgette Elegance: Trendsetting Ready-to-Wear Saree with Full-Stitched Koti and Embroidery Belt Ensemble"

"Georgette Elegance: Trendsetting Ready-to-Wear Saree with Full-Stitched Koti and Embroidery Belt Ensemble"

નિયમિત ભાવ Rs. 2,999.00
નિયમિત ભાવ Rs. 6,999.00 વેચાણ કિંમત Rs. 2,999.00
વેચાણ વેચાઈ ગયું
ટેક્સનો સમાવેશ થાય છે. ચેકઆઉટ વખતે શિપિંગની ગણતરી કરવામાં આવે છે.
Size
Koti Blouse Size

New Super Trending Georgette Ready-to-Wear Saree with Koti

Elevate your ethnic wardrobe with our latest arrival - a mesmerizing Georgette saree paired with a stunning full-stitched Koti blouse. This ensemble is not just an outfit; it's a statement that combines tradition with contemporary fashion seamlessly.

🌟 Saree Details:

 • Fabric: Premium Georgette

 • Stitching Type: Ready to Wear (Full-Stitched)

💃 Koti Blouse:

 • Fabric: Banglori

 • Size: Full Stitched up to 42

 • Work: Exquisite Embroidery Cording Work (Full Stitched)

🪢 Embroidery Belt:

 • Stitching Type: Full-Stitched

 • Weight: 800 grams

🌈 Key Features:

 • Trendy Design: Stay ahead of fashion trends with this super-trending embroidery cording work.

 • Ready-to-Wear: Hassle-free and convenient, just slip into this fully stitched masterpiece.

 • Premium Quality: Crafted from high-quality Georgette and Banglori fabric for a luxurious feel.

 • Versatile Style: Perfect for weddings, parties, and special occasions, adding grace to your presence.

 • Comfortable Fit: The full-stitched Koti blouse ensures a comfortable and flattering fit up to size 42.

 • Complete Ensemble: Comes with a matching full-stitched embroidery belt, creating a cohesive and elegant look.

🎁 Package Includes:

 • 1 Georgette Saree

 • 1 Full-Stitched Koti Blouse

 • 1 Full-Stitched Embroidery Belt

Note: Add this exquisite ensemble to your cart now and make a style statement at every occasion!

સંપૂર્ણ વિગતો જુઓ