ઉત્પાદન માહિતી પર જાઓ
1 ના 10

akr94glamour.com

"Exquisite Silk Jacquard Gown: Elegant Embroidery, Luxurious Comfort, and Ready-to-Wear Chic!"

"Exquisite Silk Jacquard Gown: Elegant Embroidery, Luxurious Comfort, and Ready-to-Wear Chic!"

નિયમિત ભાવ Rs. 3,149.00
નિયમિત ભાવ Rs. 8,999.00 વેચાણ કિંમત Rs. 3,149.00
વેચાણ વેચાઈ ગયું
ટેક્સનો સમાવેશ થાય છે. ચેકઆઉટ વખતે શિપિંગની ગણતરી કરવામાં આવે છે.
Color
Gown Size

Introducing Our Exquisite Embroidered Silk Gown

Elevate your style with our latest embroidered gown crafted from luxurious silk fabric. This gown is a masterpiece, featuring intricate Jacquard weaving Patta that adds a touch of sophistication and glamour to your wardrobe.

🌟 Key Features:

 • Fabric: Sumptuous Silk

 • Work: Exquisite Embroidery with Jacquard Weaving Patta

 • Inner: Soft and Comfortable Micro Cotton

 • Size Options:

  • M to L (with margin)

  • XL to 2XL (with margin)

 • Fully Stitched: Ready to Wear and Flaunt

🌹 Why You'll Love It:

 1. Elegance Redefined: The silky texture and detailed embroidery make this gown a statement of elegance.

 2. Comfort Meets Style: The inner lining of micro cotton ensures a comfortable and luxurious feel against your skin.

 3. Versatile Sizing: Available in a range of sizes from M to 2XL, with additional margin for a perfect fit.

 4. Ready-to-Wear Convenience: Receive your gown fully stitched and ready to showcase your unique style.

 5. Timeless Appeal: The timeless design and quality craftsmanship make this gown a versatile addition to your wardrobe.

Perfect for Special Occasions: Whether it's a wedding, party, or any special event, this gown is sure to make you stand out.

🎁 Limited Edition: Hurry, as this embroidered gown is a limited edition piece. Grab yours now and make a lasting impression!

Add a touch of grace and luxury to your collection with our embroidered silk gown. Shop now and embrace the elegance! 💖👗

સંપૂર્ણ વિગતો જુઓ