ઉત્પાદન માહિતી પર જાઓ
1 ના 18

akr94glamour.com

"Exquisite Multicolor Lahenga Choli Set with Men's Kurta - Heavy Embroidery, Sequins, and Jacquard Dupatta - Perfect for Festivals and Celebrations!"

"Exquisite Multicolor Lahenga Choli Set with Men's Kurta - Heavy Embroidery, Sequins, and Jacquard Dupatta - Perfect for Festivals and Celebrations!"

નિયમિત ભાવ Rs. 11,999.00
નિયમિત ભાવ Rs. 24,999.00 વેચાણ કિંમત Rs. 11,999.00
વેચાણ વેચાઈ ગયું
ટેક્સનો સમાવેશ થાય છે. ચેકઆઉટ વખતે શિપિંગની ગણતરી કરવામાં આવે છે.
Lehenga Size (Fuly Stiched)
Select Blouse Choli Size (Fully Stitched)
Men's Kurta Size(Fully Stitched)-Free Gift

Introducing the Stunning Lahenga Choli Set with Men's Kurta, a perfect ensemble that combines tradition with contemporary style. This exquisite set comes with a beautiful Lahenga, a matching Blouse, a Heavy Jacquard Dupatta, and a complimentary Men's Kurta Bottom Set.

Lahenga:

 • Fabric: Crafted with Heavy Mo Satin for a luxurious feel.

 • Construction: Full Stitched Lahenga with an Inner layer of Crape and Can-Can Net for added flare.

 • Color: A mesmerizing Multicolor palette.

 • Embellishments: Intricate Heavy Embroidery using Sequins, Thread, Zari, and Ready Lace.

 • Length: 42 inches;

 • Size: 40 inches with a Flair of 4.75 Meters.

 • Convenience: Features a Side Imported Zipper for easy wear.

Blouse:

 • Fabric: Heavy Satin Silk with Padded Inner for comfort.

 • Construction: Fully Stitched Blouse with Original Cut Dana, Hand Work, and Heavy Embroidery using Sequins, Thread, and Zari.

 • Back Design: Dori with Hook for an elegant touch.

 • Size Options: S (Bust 36") & L (Bust 40") with Extra Margin.

 • Length: 15 inches; Color: Rani Pink.

Dupatta:

 • Fabric: Heavy Jacquard measuring 2.10 meters.

 • Embellishments: Heavy Embroidery using Sequins, Coding Lace for a touch of sophistication.

 • Color: Vibrant Rani Pink.

 • Weight: 1.600 Kg for a graceful drape.

Men's Kurta Bottom Set (Complimentary Gift):

 • Fabric: High-quality Heavy Cora Cotton.

 • Color: Elegant off-white for versatile styling.

 • Size Options: M, XL with Extra Loosing for a comfortable fit.

 • Length: 39 inches; Sleeve Length: 25 inches.

 • Work: Features Heavy Embroidery using Sequins.

Additional Information:

 • Weight: Lehenga Set - 4.75 Kg, Men's Kurta Bottom Set - 350 gm.

 • Perfect for festive occasions, weddings, and celebrations.

 • Expert craftsmanship and attention to detail ensure a stunning and comfortable outfit.

 • Ideal for those who appreciate the blend of traditional and modern fashion.

Elevate your wardrobe with this meticulously designed Lahenga Choli Set, and enjoy the added bonus of a stylish Men's Kurta Bottom Set. Order now and make a statement at your next special event!

સંપૂર્ણ વિગતો જુઓ