ઉત્પાદન માહિતી પર જાઓ
1 ના 19

akr94glamour.com

"Exquisite Digital Print Tabby Silk Lehenga Choli Ensemble: Supreme Quality, Ready-to-Wear Elegance for Every Occasion"

"Exquisite Digital Print Tabby Silk Lehenga Choli Ensemble: Supreme Quality, Ready-to-Wear Elegance for Every Occasion"

નિયમિત ભાવ Rs. 2,699.00
નિયમિત ભાવ Rs. 7,999.00 વેચાણ કિંમત Rs. 2,699.00
વેચાણ વેચાઈ ગયું
ટેક્સનો સમાવેશ થાય છે. ચેકઆઉટ વખતે શિપિંગની ગણતરી કરવામાં આવે છે.
Lehenga Size (Fully Stitched)
Color Pattern
Choli Size (Fully Stitched)

Introducing our exquisite Digital Print Tabby Silk Lehenga Choli – a perfect blend of tradition and modern elegance. Crafted with supreme quality, this ensemble promises to elevate your ethnic wardrobe to new heights. Here's why this ensemble deserves a special place in your collection:

🌟 Lehenga:

 • Fabric: Luxurious Tabby Silk

 • Size: Free-fit, accommodates up to a 44-inch waist size

 • Inner: Silky Crepe for ultimate comfort

 • Flair: Mesmerizing 5-meter flair

 • Work: Intricate Digital Print for a contemporary touch

🌸 Blouse:

 • Fabric: Heavy Crepe for a rich feel

 • Inner: Micro Cotton to keep you at ease

 • Size: Free size, ensuring a perfect fit for various body types

🎀 Dupatta:

 • Fabric: Tabby Silk to complement the ensemble

 • Work: Digital Print for a harmonious blend with the lehenga

Full Stitched:

 • Hassle-free and ready to wear – save time and effort with our fully stitched ensemble.

🚚 Weight:

 • A comfortable 800 grams, ensuring grace without compromising ease of movement.

👌 Supreme Quality Assurance:

 • As always, our commitment to supreme quality is unwavering, ensuring you receive a product that exceeds expectations.

🎉 Perfect for Every Occasion:

 • Versatile and suitable for various events – be it weddings, festivals, or special gatherings.

🌈 Beautifully Packaged:

 • Your ensemble will arrive beautifully packaged, making it a delightful treat for yourself or a thoughtful gift for a loved one.

Order with Confidence:

 • Enjoy the convenience of shopping with confidence, knowing you're investing in a piece that combines timeless tradition with contemporary style.

❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️

Elevate your style quotient with our Digital Print Tabby Silk Lehenga Choli – where tradition meets trend seamlessly! Add to cart now and embrace the charm of this exquisite ensemble.

સંપૂર્ણ વિગતો જુઓ