ઉત્પાદન માહિતી પર જાઓ
1 ના 2

akr94glamour.com

"Exquisite Bandhani Silk Saree: Gota Patti Border & Block Print Elegance"

"Exquisite Bandhani Silk Saree: Gota Patti Border & Block Print Elegance"

નિયમિત ભાવ Rs. 2,549.00
નિયમિત ભાવ Rs. 5,549.00 વેચાણ કિંમત Rs. 2,549.00
વેચાણ વેચાઈ ગયું
ટેક્સનો સમાવેશ થાય છે. ચેકઆઉટ વખતે શિપિંગની ગણતરી કરવામાં આવે છે.
Select Color
Size

❀Discover Elegance with our New Bandhani Silk Saree Collection

❀Introducing our latest addition to the world of fashion - the exquisite Bandhani Silk Saree, a masterpiece crafted to perfection.

❀Fabric: Made from luxurious silk, this saree drapes elegantly, measuring 5.5 meters, ensuring grace with every step.

❀Blouse: Accompanied by a matching blouse fabric of 0.80 meters, allowing you to create a seamless ensemble.

❀Design: Adorned with a mesmerizing Gota Patti Border and Lagadi Pallu, this saree exudes timeless beauty. The intricate Block Print Bandhej adds a touch of tradition with a contemporary twist.

❀Workmanship: Meticulously crafted with Block Bandhej Printed patterns, showcasing skilled artistry and attention to detail.

❀Color: Available in a stunning palette of 8 vibrant shades, ensuring there's a hue to complement every skin tone and occasion. 

❀Quality Assurance: Rest assured, our sarees are crafted with the finest materials, ensuring durability, comfort, and a luxurious feel.

❀Care Instructions: To maintain its pristine condition, we recommend dry cleaning only, preserving the saree's beauty for years to come.

❀Indulge in the epitome of elegance and tradition with our New Bandhani Silk Saree. Elevate your style and make a statement wherever you go. Shop now and embrace the timeless allure of Indian craftsmanship.

સંપૂર્ણ વિગતો જુઓ