ઉત્પાદન માહિતી પર જાઓ
1 ના 10

akr94glamour.com

"Ethereal Georgette Umbrella Gown with 12M Flair | Mirror Embroidered Dupatta | Stylish and Comfortable | Perfect for Special Occasions"

"Ethereal Georgette Umbrella Gown with 12M Flair | Mirror Embroidered Dupatta | Stylish and Comfortable | Perfect for Special Occasions"

નિયમિત ભાવ Rs. 2,999.00
નિયમિત ભાવ Rs. 6,999.00 વેચાણ કિંમત Rs. 2,999.00
વેચાણ વેચાઈ ગયું
ટેક્સનો સમાવેશ થાય છે. ચેકઆઉટ વખતે શિપિંગની ગણતરી કરવામાં આવે છે.
Select Size
Color

Introducing our exquisite Desirable Fancy Georgette Full Flair Umbrella Gown and Dupatta, a perfect blend of elegance and style. Elevate your fashion statement with this stunning ensemble crafted from high-quality fabrics and adorned with intricate details. Here's why this gown deserves a special place in your wardrobe:

🌟 Fabric Details:

 • Gown Fabrics: Georgette and Umbrella with a 12-meter flair and cover patti for a luxurious look.

 • Inner: Micro fabric for comfort.

 • Height: 59 inches, ensuring a graceful and flattering fit.

 • Top Size: Available in M (38 inches), L (40 inches), XL (42 inches), XXL (44 inches) for a personalized fit.

🌈 Dupatta Detail:

 • Material: Georgette with Paper Mirror Embroidered Work, offering a touch of sophistication.

 • Length: 2.2 meters, providing ample coverage and adding a unique flair to your outfit.

💖 Design Features:

 • Exquisite umbrella gown design with a 12-meter flair for a dramatic and elegant look.

 • Intricate cover patti detailing adds a touch of sophistication.

 • Micro inner fabric ensures a comfortable and breathable experience.

 • Dupatta adorned with beautiful paper mirror embroidered work, enhancing the overall appeal.

👗 Style and Sizing:

 • Perfect for special occasions, parties, or festive gatherings.

 • Available in multiple sizes (M-38", L-40", XL-42", XXL-44") to suit different body types.

 • Height of 59 inches adds a graceful touch, making you stand out in any crowd.

🌟 Weight:

 • Lightweight at 1kg, ensuring easy wear and handling.

🎁 Ideal Gift:

 • A thoughtful and stylish gift for loved ones who appreciate the perfect blend of tradition and modernity.

✨ Elevate your wardrobe with this Desirable Fancy Georgette Full Flair Umbrella Gown and Dupatta – a symbol of sophistication, beauty, and timeless style. Order now and make a statement at your next special event!

સંપૂર્ણ વિગતો જુઓ