ઉત્પાદન માહિતી પર જાઓ
1 ના 12

akr94glamour.com

"Ethereal Elegance: Mother Daughter Gown with Jacket Combo with Embroidery and Foil Work - Perfect for Special Occasions"

"Ethereal Elegance: Mother Daughter Gown with Jacket Combo with Embroidery and Foil Work - Perfect for Special Occasions"

નિયમિત ભાવ Rs. 5,999.00
નિયમિત ભાવ Rs. 19,999.00 વેચાણ કિંમત Rs. 5,999.00
વેચાણ વેચાઈ ગયું
ટેક્સનો સમાવેશ થાય છે. ચેકઆઉટ વખતે શિપિંગની ગણતરી કરવામાં આવે છે.
Mother Gown Size
Daughter Child Gown Size
Color

Introducing our exquisite Mother Daughter Gown Combo, a perfect blend of elegance and style for both you and your little one. Crafted with utmost care and attention to detail, these gowns are designed to make you shine on any special occasion. Here are the captivating details:

Mother's Gown:

 • Fabric: Luxurious FOX GEORGETTE with intricate EMBROIDERY and foil paper work, featuring a stunning RUFFLE FULL FLAIR and full sleeves.

 • Inner Fabric: Micro Cotton for comfort.

 • Length: 56 inches

 • Sizes: Available in L, XL, XXL

 • Flair: Impressive 7 meters for a graceful look.

 • Jacket: A beautifully crafted jacket with heavy embedded work and foil paper detailing.Free Size

 • Stitching: Fully stitched for your convenience.

 • Weight: 1 kg

Daughter's Gown:

 • Fabric: FOX GEORGETTE with adorable EMBROIDERY and foil paper work.

 • Length: 35-40 inches

 • Sizes: Suitable for 28-30 size of a child aged 7-8 years.

 • Flair: Delicate 3.50 meters for a charming touch.

 • Stitching: Fully stitched for hassle-free wear.

 • Weight: 0.80 kg

 • Jacket: A beautifully crafted jacket with heavy embedded work and foil paper detailing.Free Size

 • Stitching: Fully stitched for your convenience.

 • Weight: 1 kg

Additional Features:

 • Quality: A one-quality product ensuring the highest standards.

 • Versatility: Perfect for special occasions and celebrations.

 • Design: Elegant and sophisticated, adding a touch of glamour to your look.

 • Comfort: Micro Cotton inner for a comfortable and breathable feel.

 • Weight: Overall weight is 1.80 kg, ensuring a lightweight and comfortable wear.

💕 One Level Up: Experience the next level of fashion with our Mother Daughter Gown Combo. Elevate your style in a beautiful, symbolic way that resonates with our commitment to quality and craftsmanship. Don't miss out on this perfect opportunity to create lasting memories with your little one. Order now and make a statement at your next event! 👌

સંપૂર્ણ વિગતો જુઓ