ઉત્પાદન માહિતી પર જાઓ
1 ના 5

akr94glamour.com

"Enchanting Jacquard Checkered Lehenga Choli Set: Luxurious Chinon Embroidered Blouse & Digital Print Dupatta"

"Enchanting Jacquard Checkered Lehenga Choli Set: Luxurious Chinon Embroidered Blouse & Digital Print Dupatta"

નિયમિત ભાવ Rs. 3,390.00
નિયમિત ભાવ Rs. 7,499.00 વેચાણ કિંમત Rs. 3,390.00
વેચાણ વેચાઈ ગયું
ટેક્સનો સમાવેશ થાય છે. ચેકઆઉટ વખતે શિપિંગની ગણતરી કરવામાં આવે છે.
Color
Lehenga Size (Fully Stitched)
Select Choli Size (Fully Stitched)

https://youtube.com/watch?v=-j0ZGv7FD3A💖 Stunning Lehenga Choli Ensemble: Elevate Your Ethnic Glamour 💖

Indulge in the timeless allure of our exquisite Lehenga Choli set, meticulously crafted to captivate hearts and turn heads. Designed to enchant with its blend of traditional charm and contemporary finesse, this ensemble is a celebration of elegance and sophistication. 

👗 Choli Details:

Fabric: Luxurious Chinon

Embroidery: Intricate and Artistic

Inner: Silky Micro Cotton

ize: M (with L Size Margin), XL (with XXL Size Margin)

Fit: Fully Stitched for Effortless Grace

👗 Lehenga Highlights:

Fabric: Opulent Jacquard Weaving

Inner: Comfortable Micro Cotton

Lining Flair: Magnificent 3 Meters for Mesmerizing Twirls

Size: Free Size - Accommodates up to 44-inch waist

👗 Dupatta Delight:

Work: Enchanting Digital Print

Size: Generous 2.30 Meters for Regal Draping

Key Features:

🌟 Impeccable Embroidery on Choli for a Luxurious Feel

🌟 Rich Jacquard Weaving on Lehenga for a Royal Touch

🌟 Comfortable Micro Cotton Inner Lining for All-Day Wear

🌟 Free-Size Lehenga with Ample Flair for Effortless Grace

🌟 Beautifully Printed Dupatta for Added Elegance  

🎀 Why Choose Our Lehenga Choli?

Crafted with love and attention to detail, our Lehenga Choli ensemble is a testament to exquisite craftsmanship and timeless beauty. Whether it's a festive occasion, a wedding celebration, or a special event, this ensemble ensures you shine with unmatched radiance and style.

Step into a world of opulence and allure with our Lehenga Choli set. Embrace tradition with a modern twist and leave a lasting impression wherever you go.

Add it to your cart now and let your ethnic elegance steal the spotlight! ✨

સંપૂર્ણ વિગતો જુઓ