ઉત્પાદન માહિતી પર જાઓ
1 ના 17

akr94glamour.com

"Enchanting Embroidered Fox Georgette Gown Set: Elegant Comfort & Style"

"Enchanting Embroidered Fox Georgette Gown Set: Elegant Comfort & Style"

નિયમિત ભાવ Rs. 2,399.00
નિયમિત ભાવ વેચાણ કિંમત Rs. 2,399.00
વેચાણ વેચાઈ ગયું
ટેક્સનો સમાવેશ થાય છે. ચેકઆઉટ વખતે શિપિંગની ગણતરી કરવામાં આવે છે.
Select Color
Select Size

👗💌 Introducing our Stunning Embroidered Gown Set! 👗💌

Elevate your elegance with our exquisite embroidered gown set, crafted to perfection for your special occasions.

👗 Gown Details:

 • Fabric: Luxurious Fox Georgette

 • Work: Intricately Embroidered for a timeless appeal

 • Inner: Soft Micro Cotton for comfort all day long

 • Length: Graceful 55 inches 

 • Weight: Light at 950g, ensuring effortless movement

 • Size Options:

  • M (with margin up to L size)

  • XL (with margin up to XXL size)

  • Fully Stitched for your convenience 

👗 Dupatta Details:

 • Fabric: Matching Fox Georgette for a coordinated look

 • Work: Exquisite Embroidery enhancing its allure

 • Size: Generously sized at 2.30 meters for versatile styling options

Symbolic Features:

 • 🌟 Elegance Redefined: Crafted with precision, exuding elegance in every stitch.

 • 💖 Comfort & Style: Experience the luxurious comfort of Fox Georgette with timeless style.

 • 🎀 Perfect Fit Guarantee: With size margins provided, find your perfect fit effortlessly.

 • 🌹 Versatile Dupatta: Elevate any ensemble with the beautifully embroidered dupatta.

Indulge in luxury and sophistication with our embroidered gown set, a statement piece for your wardrobe. Shop now and make every moment memorable! ✨

સંપૂર્ણ વિગતો જુઓ