ઉત્પાદન માહિતી પર જાઓ
1 ના 13

akr94glamour.com

"Embroidered Georgette Gown with Matching Shrug - Wine & Rama Blue | Elegant Flair & Intricate Detailing"

"Embroidered Georgette Gown with Matching Shrug - Wine & Rama Blue | Elegant Flair & Intricate Detailing"

નિયમિત ભાવ Rs. 2,099.00
નિયમિત ભાવ Rs. 4,999.00 વેચાણ કિંમત Rs. 2,099.00
વેચાણ વેચાઈ ગયું
ટેક્સનો સમાવેશ થાય છે. ચેકઆઉટ વખતે શિપિંગની ગણતરી કરવામાં આવે છે.
Select Size
Select Color

Introducing our stunning Designer 3 Style Gown with Shrug, meticulously crafted to captivate attention and elevate your style effortlessly. Here's why it's a must-have addition to your wardrobe:

  • Exquisite Fabric: Made from premium Georgette (60 GM) for a luxurious feel and drape that enhances your silhouette.

  • Elegant Gown Design: Flaunt the rich hues of Wine and Rama Blue, exuding sophistication and charm. 

  • Flattering Fit: Available in sizes S (36"), M (38"), and L (40"), ensuring a perfect fit for every body type.

  • Mesmerizing Embroidery: Adorned with intricate Heavy Embroidery Thread, Zari, and Sequence work, adding a touch of opulence to your ensemble.

  • Flowing Flair: The gown features a generous 4.5-meter flair, cascading gracefully with every step you take.

  • Comfortable Inner Lining: Lined with soft Crape fabric for comfort and ease of wear throughout the day.

  • Chic Shrug Inclusion: Complemented by a matching Georgette shrug, featuring the same exquisite embroidery and flair to complete your look.

  • Versatile Lengths: Gown length of 59" and shrug length of 38" offer versatility in styling, whether you prefer a floor-length elegance or a trendy layered look.

  • Lightweight Yet Luxurious: Despite its lavish detailing, this ensemble weighs only 860 GM, ensuring comfort without compromising on style.

Elevate your wardrobe with this symbolic blend of beauty and sophistication. Add it to your cart now and embrace timeless elegance with every wear!

સંપૂર્ણ વિગતો જુઓ