ઉત્પાદન માહિતી પર જાઓ
1 ના 12

akr94glamour.com

"Embroidered Fox Georgette Party Gown & Dupatta Set - Elegant Sequin Details"

"Embroidered Fox Georgette Party Gown & Dupatta Set - Elegant Sequin Details"

નિયમિત ભાવ Rs. 2,999.00
નિયમિત ભાવ Rs. 5,499.00 વેચાણ કિંમત Rs. 2,999.00
વેચાણ વેચાઈ ગયું
ટેક્સનો સમાવેશ થાય છે. ચેકઆઉટ વખતે શિપિંગની ગણતરી કરવામાં આવે છે.
Color
Select Size

👚Introducing our exquisite Designer Party Gown & Dupatta Set, crafted with finesse to elevate your elegance quotient.

👚Gown Details:

  • Fabric: Luxurious Fox Georgette

  • Work: Intricate Embroidery Sequins that add a touch of glamour

  • Flair: Generous 4 meters for a graceful twirl

  • Sizes Available: M, L, XL, XXL

  • Length: Perfectly poised at 56 inches

  • Neckline: Enhancing the allure with a flattering U-Round design

  • Sleeves: Elegant 20 inches to complement your arms gracefully

👚Dupatta Details: 

  • Fabric: Same premium Fox Georgette as the gown

  • Work: Beautifully adorned with Embroidery Sequins for a cohesive look

  • Length: Generous 2.20 meters to drape you in sophistication

👚Fully Stitched for Convenience 

👚Weight: Lightweight at just 1 KG, ensuring comfort throughout the festivities.

👚Indulge in the epitome of sophistication and charm with our Designer Party Gown & Dupatta Set. Each detail meticulously crafted to make you the center of attention at any event. Elevate your style effortlessly with this ensemble that combines opulence and comfort seamlessly.

સંપૂર્ણ વિગતો જુઓ