ઉત્પાદન માહિતી પર જાઓ
1 ના 12

akr94glamour.com

"Embroidered Elegance: Party Wear Shrug & Palazzo Set - Luxe Bangalore Silk & Georgette Ensemble"

"Embroidered Elegance: Party Wear Shrug & Palazzo Set - Luxe Bangalore Silk & Georgette Ensemble"

નિયમિત ભાવ Rs. 2,999.00
નિયમિત ભાવ Rs. 7,499.00 વેચાણ કિંમત Rs. 2,999.00
વેચાણ વેચાઈ ગયું
ટેક્સનો સમાવેશ થાય છે. ચેકઆઉટ વખતે શિપિંગની ગણતરી કરવામાં આવે છે.
Color
Palazzo/Shrug/Blouse Size-Fully Stitched

Elevate your party look with our stunning new ensemble - the Party Wear Shrug with Palazzo set! Crafted to perfection, this outfit exudes elegance and style, making it a must-have for your wardrobe.

Palazzo: Indulge in sheer luxury with our Georgette Palazzo featuring exquisite embroidery and a stylish belt joint. The palazzo comes in a full stitched design, ensuring a perfect fit for all sizes. Its inner lining made of micro cotton provides comfort without compromising on style.

Shrug Koti: The highlight of this ensemble is undoubtedly the Shrug Koti, designed with heavy Bangalore silk and intricate embroidery work. Its free size ensures a comfortable fit for up to XXL (44" size). Whether you're dancing the night away or making a grand entrance, this Koti adds a touch of sophistication to your ensemble. 

Blouse: Complete your look with our Heavy Bangalore Silk Blouse, adorned with stunning embroidery work. Fully stitched and free size, it effortlessly complements the entire outfit. The inner micro cotton lining ensures breathability and comfort throughout the evening.

Key Features: 

  • Premium quality Georgette Palazzo with embroidery belt joint.

  • Luxurious Heavy Bangalore Silk Shrug Koti with intricate embroidery.

  • Fully stitched Blouse made of Heavy Bangalore Silk with beautiful embroidery.

  • Comfortable micro cotton lining in both palazzo and blouse.

  • Versatile free-size designs ensure a perfect fit for various body types.

  • Ideal for parties, weddings, and special occasions.

Enhance your beauty and charm with our Party Wear Shrug with Palazzo set. Shop now and make heads turn wherever you go!

સંપૂર્ણ વિગતો જુઓ