ઉત્પાદન માહિતી પર જાઓ
1 ના 38

akr94glamour.com

"Embrace Elegance: Anarkali Gowns in Black, Red, and Wine with Intricate Embroidery - Full Stitched, Georgette, and Butter Crepe Inner for Party Perfection!"

"Embrace Elegance: Anarkali Gowns in Black, Red, and Wine with Intricate Embroidery - Full Stitched, Georgette, and Butter Crepe Inner for Party Perfection!"

નિયમિત ભાવ Rs. 2,999.00
નિયમિત ભાવ Rs. 7,999.00 વેચાણ કિંમત Rs. 2,999.00
વેચાણ વેચાઈ ગયું
ટેક્સનો સમાવેશ થાય છે. ચેકઆઉટ વખતે શિપિંગની ગણતરી કરવામાં આવે છે.
Select Size
Select Color

Introducing our stunning Anarkali Gowns collection - perfect for making a statement at your next party. Crafted in captivating Black, Red, or Wine colors, these gowns boast an attractive design with intricate embroidery work on high-quality georgette fabric. Here's why you'll love them:

👗 Luxurious Fabric: Georgette gown with full sleeves and cups, adorned with fancy lace for an elegant touch.

👗 Inner Comfort: Butter crepe inner lining ensures a comfortable and smooth feel against your skin.

📏 Perfect Length: The gown measures 51 inches, providing an ideal length for a graceful appearance.

💃 Flowing Flair: With a generous 10-meter flair, the gown adds a touch of drama and sophistication to your look.

🧶 Exquisite Stitching: Full stitched gown featuring intricate fancy embroidery work, ensuring a perfect fit for a hassle-free experience.

🧣 Stylish Dupatta: Gorget dupatta with additional embroidery work, measuring 2.30 meters, complements the gown beautifully.

📐 Size Options: Choose from M-38, L-40, XL-42, or XXL-44 for a tailored fit that enhances your silhouette.

⚖️ Lightweight: Weighing just 0.900 kg, these gowns are easy to wear and carry, providing both style and comfort.

Elevate your party style with our Anarkali Gowns - a harmonious blend of captivating design, quality fabrics, and meticulous craftsmanship. Make a lasting impression at every celebration!


સંપૂર્ણ વિગતો જુઓ