ઉત્પાદન માહિતી પર જાઓ
1 ના 18

akr94glamour.com

"Elegant Kalamkari Print Cotton Crepe Saree with Jacquard Border & Matching Blouse"

"Elegant Kalamkari Print Cotton Crepe Saree with Jacquard Border & Matching Blouse"

નિયમિત ભાવ Rs. 1,499.00
નિયમિત ભાવ Rs. 2,999.00 વેચાણ કિંમત Rs. 1,499.00
વેચાણ વેચાઈ ગયું
ટેક્સનો સમાવેશ થાય છે. ચેકઆઉટ વખતે શિપિંગની ગણતરી કરવામાં આવે છે.
Size
Select Color

Elegant Kalamkari Print Saree with Matching Blouse

Dive into the realm of tradition blended with a touch of contemporary design with our latest collection. This exquisite saree showcases the timeless beauty of Kalamkari print, enhanced by a stripe woven jacquard border, making it a masterpiece of craftsmanship and style. Each saree is crafted with care and attention to detail, ensuring it not only looks stunning but feels luxurious too.

Product Details:

 • Fabric: Soft Cotton Crepe

  • Experience the unmatched comfort and drape of soft cotton crepe, a fabric known for its gentle touch on the skin and excellent breathability.

 • Design: Kalamkari Print with Stripe Woven Jacquard Border

  • The saree features a beautiful combination of Kalamkari print, a traditional Indian art form known for its intricate hand-painted or block-printed designs. The addition of a stripe woven jacquard border adds a contemporary flair, making it perfect for modern and traditional settings alike.

 • Blouse: Matching Running Unstitched Blouse

  • Complement your saree with a perfectly matched running unstitched blouse. The blouse material carries the same Kalamkari print, allowing for a cohesive and elegant look. Customize it to your style for that perfect fit and design.

 • Length: Full Length 6.30 Meters (Including Blouse Piece)

  • The saree comes in a full length of 6.30 meters, ensuring ample material for draping in various styles. This length includes the blouse piece, giving you the flexibility to tailor it as per your preference.

Why Choose This Saree?

 • Versatile Elegance: Whether it's a festive occasion, a wedding, or a casual gathering, this saree brings an element of grace and sophistication.

 • Quality Craftsmanship: Made with high-quality cotton crepe and adorned with genuine Kalamkari print, each saree is a testament to the artistry and skill of traditional Indian weaving and printing techniques.

 • Comfort & Style: The soft cotton crepe fabric ensures comfort all day long while the stunning design guarantees you'll be the center of attention wherever you go.

Transform your wardrobe with this beautiful Kalamkari print saree and embrace the blend of tradition and modernity in your style. Order now and step into a world of elegance and charm.

સંપૂર્ણ વિગતો જુઓ