ઉત્પાદન માહિતી પર જાઓ
1 ના 25

akr94glamour.com

"Elegant Faux Georgette Women's Gown with Designer Embroidered Dupatta"

"Elegant Faux Georgette Women's Gown with Designer Embroidered Dupatta"

નિયમિત ભાવ Rs. 2,999.00
નિયમિત ભાવ વેચાણ કિંમત Rs. 2,999.00
વેચાણ વેચાઈ ગયું
ટેક્સનો સમાવેશ થાય છે. ચેકઆઉટ વખતે શિપિંગની ગણતરી કરવામાં આવે છે.
Select Color
Size

Description: Indulge in sheer elegance with our exquisite collection of women's gowns, meticulously crafted from premium Faux Georgette fabric. Each gown is a masterpiece, designed to accentuate your femininity and grace.

👗 Gown Details:

  • Fabric & Work: Crafted from luxurious Faux Georgette, each gown features intricate detailing and exquisite embroidery.

  • Size: Available in S (36"), M (38"), L (40"), XL (42"), XXL (44") to ensure the perfect fit.

  • Length: Elegant floor-length design measuring 56 inches.

  • Flair: Amply flared with a 15-meter circumference, creating a stunning silhouette.

  • Lining: Fully lined with soft cotton from top to bottom for comfort and modesty.

  • Sleeves: Sleeveless design with attached sleeve fabric inside for added versatility.

  • Neck Type: Classic round neck for timeless appeal.

  • Stitching Type: Expertly crafted with 5-layer frill stitching for a voluminous and luxurious finish.

👜 Dupatta Details:

  • Fabric & Work: Richly embellished Faux Georgette dupatta adorned with sequins embroidery, adding a touch of glamour to your ensemble.

  • Length: Generously sized at 2.3 meters for graceful draping.

🎨 Colors Available: Choose from three stunning hues - Mehendi, Yellow, and White - to suit your personal style and occasion.

✨ Package Contains: Each set includes 1 Gown and 1 Dupatta, perfect for a complete and sophisticated look.

💼 Weight: Lightweight at 0.980 KG, making it effortlessly wearable for any occasion.

Step into the spotlight and exude elegance with our captivating gown collection. Elevate your style with these timeless pieces, perfect for weddings, parties, or any special event. Experience luxury and comfort like never before. Order yours today! 

સંપૂર્ણ વિગતો જુઓ