ઉત્પાદન માહિતી પર જાઓ
1 ના 11

akr94glamour.com

"Elegance Redefined: Sequin-Embroidered Georgette Ruffle Gown with Digital Print Dupatta - Perfect for Special Occasions!"

"Elegance Redefined: Sequin-Embroidered Georgette Ruffle Gown with Digital Print Dupatta - Perfect for Special Occasions!"

નિયમિત ભાવ Rs. 2,849.00
નિયમિત ભાવ Rs. 5,999.00 વેચાણ કિંમત Rs. 2,849.00
વેચાણ વેચાઈ ગયું
ટેક્સનો સમાવેશ થાય છે. ચેકઆઉટ વખતે શિપિંગની ગણતરી કરવામાં આવે છે.
Color
Size

Introducing our exquisite Designer Party Wear Heavy Georgette Ruffle Digital Print Gown with Dupatta! Elevate your style with this stunning ensemble, perfect for special occasions and celebrations. Here's why you'll love it:

Gown Details:

 • Fabric: Luxurious Faux Georgette for a graceful and elegant look.

 • Inner Lining: Micro Cotton ensures comfort throughout the day.

 • Work: Embroidered Sequence Work with Ruffle detailing, adding a touch of sophistication.

 • Size: 42-XL (Margin Up to 44-XXL) (Full Stitch), providing a flattering fit for various body types.

 • Length: A glamorous 57 inches, creating a captivating silhouette.

Dupatta Details:

 • Fabric: Sheer Georgette for a delicate and graceful drape.

 • Work: Fancy Digital Print on the dupatta, enhancing the overall appeal.

 • Size: Generously sized at 2.10-2.20 meters for versatile styling options.

Additional Features:

 • Weight: A lightweight 800gm, ensuring ease of movement and comfort.

 • Package Contents: One gorgeously stitched Gown and a matching Dupatta.

Why Choose Our Gown?

 1. Chic Design: Stay on-trend with the latest fashion, featuring a beautiful digital print and intricate embroidery.

 2. Comfortable Fit: Crafted with care, our gown offers a comfortable and flattering fit, enhancing your confidence.

 3. Versatile Style: Perfect for parties, weddings, and special occasions, making you the center of attention.

 4. Quality Materials: From the faux georgette fabric to the micro cotton lining, every detail is designed for premium quality.

 5. Complete Ensemble: The set includes both the stunning gown and a matching dupatta, making it a hassle-free choice for your wardrobe.

Transform your wardrobe with this Designer Party Wear Gown - a blend of traditional elegance and contemporary style. Order now and make a statement at your next event!

સંપૂર્ણ વિગતો જુઓ