ઉત્પાદન માહિતી પર જાઓ
1 ના 19

akr94glamour.com

"Elegance Redefined: Premium Bandhej Silk Saree with Zari Weaving and Rich Tissue Pallu"

"Elegance Redefined: Premium Bandhej Silk Saree with Zari Weaving and Rich Tissue Pallu"

નિયમિત ભાવ Rs. 2,849.00
નિયમિત ભાવ Rs. 4,999.00 વેચાણ કિંમત Rs. 2,849.00
વેચાણ વેચાઈ ગયું
ટેક્સનો સમાવેશ થાય છે. ચેકઆઉટ વખતે શિપિંગની ગણતરી કરવામાં આવે છે.
Color
Size

Introducing our exquisite Bandhej Silk Saree - a perfect blend of premium quality, comfort, and timeless style. Elevate your wardrobe with this stunning piece that seamlessly merges tradition with modern aesthetics. Here's why our Bandhej Silk Saree deserves a special place in your collection:

🌟 Pure Elegance: Crafted from the finest Bandhej silk, our saree exudes luxury and sophistication.

🌟 Artistry in Every Thread: Immerse yourself in the intricate Bandhej work, a true testament to skilled craftsmanship.

🌟 Zari Weaving Border: The saree features a captivating Bandhej Border with Zari Weaving, adding a touch of opulence to your attire.

🌟 Rich Tissue Pallu: Experience the allure of a Rich Tissue Pallu that enhances the overall grandeur of the saree.

🌟 Stylish Bandhej Design: The saree showcases a beautiful Bandhej design, making it a statement piece for any occasion.

🌟 Perfect Length: With a saree length of 5.5 meters, it provides the ideal drape to enhance your grace and style.

🌟 Unstitched Blouse: Accompanied by an unstitched blouse fabric of 0.80 meters, allowing you to customize your look.

🌟 Comfortable and Durable: Not just about style, our Bandhej Silk Saree ensures comfort and durability, making it a practical choice.

🌟 Versatile Wardrobe Staple: Suitable for various occasions, this saree effortlessly transitions from formal events to festive celebrations.

Indulge in the allure of tradition and contemporary fashion with our Bandhej Silk Saree. Elevate your presence and make a lasting impression with this timeless piece. Order now and embrace the beauty of Bandhej in every drape! 🌺🛍️

સંપૂર્ણ વિગતો જુઓ