ઉત્પાદન માહિતી પર જાઓ
1 ના 25

akr94glamour.com

Effortless Glamour: Ready-to-Wear Saree with Thread Gamthi Work

Effortless Glamour: Ready-to-Wear Saree with Thread Gamthi Work

નિયમિત ભાવ Rs. 1,899.00
નિયમિત ભાવ Rs. 4,499.00 વેચાણ કિંમત Rs. 1,899.00
વેચાણ વેચાઈ ગયું
ટેક્સનો સમાવેશ થાય છે. ચેકઆઉટ વખતે શિપિંગની ગણતરી કરવામાં આવે છે.
Color

Introducing our New Loving Heart Barbie Doll Style Special - 1 Minute Ready-to-Wear Saree!

Ready in a Flash: Effortlessly drape this stunning saree in just one minute, perfect for those who appreciate convenience without compromising style.

Luxurious Fabric: Crafted from high-quality Georgette, this saree offers a graceful drape, comfort, and a touch of elegance that lasts all day.

Intricate Thread Gamthi Work: Adorned with delicate thread Gamthi work, this saree boasts a unique and exquisite design that adds a touch of sophistication to your ensemble.

Complete Set: The saree comes with a matching blouse made from Georgette with Gamathi thread work, measuring 0.80 cm, ensuring a cohesive and chic look.

Versatile Style: Perfect for various occasions, from festive celebrations to special events, this saree effortlessly combines tradition with modern ease.

Loving Heart Barbie Doll Style: Embrace a charming and playful style inspired by the beloved Barbie Doll, adding a touch of whimsy to your wardrobe.

Symbol of Love: The Loving Heart design symbolizes love and warmth, making this saree not just a fashion statement but a reflection of your affectionate personality.

Georgette Elegance: Revel in the lightweight and ethereal feel of Georgette, ensuring you stay comfortable while looking effortlessly chic.

Quick and Easy: Save time without compromising on style - be ready for any event in just one minute with this Ready-to-Wear Saree.

Upgrade your wardrobe with this exquisite Loving Heart Barbie Doll Style Saree - where convenience meets couture!

સંપૂર્ણ વિગતો જુઓ