ઉત્પાદન માહિતી પર જાઓ
1 ના 7

akr94glamour.com

"Divine Elegance: Handcrafted Mugha Silk Saree with Exquisite Handwork

"Divine Elegance: Handcrafted Mugha Silk Saree with Exquisite Handwork

નિયમિત ભાવ Rs. 2,249.00
નિયમિત ભાવ Rs. 4,999.00 વેચાણ કિંમત Rs. 2,249.00
વેચાણ વેચાઈ ગયું
ટેક્સનો સમાવેશ થાય છે. ચેકઆઉટ વખતે શિપિંગની ગણતરી કરવામાં આવે છે.
Color
Size

🌟 Embrace Elegance: Wrap yourself in the timeless allure of our Mugha silk saree, meticulously crafted with 5.5 meters of pure luxury.

🌟 Handcrafted Splendor: Each inch adorned with exquisite handwork, creating a mesmerizing symphony of artistry and tradition. 

🌟 Versatile Ensemble: Comes with a running unstitched blouse fabric of 0.80 meters, allowing you to customize your look with grace and poise.

🌟 Opulent Fabric: Revel in the smoothness and sheen of Mugha silk, a testament to fine craftsmanship and unparalleled quality.

🌟 Unleash Your Style: Whether it's a festive celebration or a special occasion, this saree is your perfect companion to make a statement of sophistication and grace.

🌟 Timeless Appeal: Elevate your wardrobe with this masterpiece, blending tradition with contemporary elegance for a look that's truly captivating.

🌟 Heritage Reimagined: Each thread tells a story of heritage and legacy, making this saree not just an attire but a cherished piece of art.

🌟 Captivate Hearts: Step into the spotlight with confidence, as this saree captures attention and admiration wherever you go.

🌟 Embrace Tradition, Embrace Beauty: Let the ethereal beauty of our Mugha silk saree be your symbol of grace and elegance, a treasure to cherish for generations to come.

સંપૂર્ણ વિગતો જુઓ