ઉત્પાદન માહિતી પર જાઓ
1 ના 12

akr94glamour.com

"Dazzling Donal Bisht Inspired Japan Satin Digital Print Saree - Exclusive Ethnic Elegance!"

"Dazzling Donal Bisht Inspired Japan Satin Digital Print Saree - Exclusive Ethnic Elegance!"

નિયમિત ભાવ Rs. 1,499.00
નિયમિત ભાવ Rs. 2,999.00 વેચાણ કિંમત Rs. 1,499.00
વેચાણ વેચાઈ ગયું
ટેક્સનો સમાવેશ થાય છે. ચેકઆઉટ વખતે શિપિંગની ગણતરી કરવામાં આવે છે.
Color
Size

✨ Elevate your style with the "Dazzling Donal Bisht Inspired Japan Satin Digital Print Saree" – a masterpiece of elegance and charm that reflects the grace of a television diva.

🌹 Material Perfection:

 • Crafted from Original Japan Satin (Devsena satin) for a luxurious touch.

 • 5.5 meters of meticulously designed Digital Print, showcasing intricate patterns.

👗 Versatile Elegance:

 • Inspired by the iconic style of television actress Donal Bisht.

 • Perfect for various occasions, be it parties, weddings, or cultural celebrations.

🎀 Blouse Brilliance:

 • Accompanied by an unstitched blouse made from Original Satin (0.80 meters).

 • Provides flexibility to tailor the blouse to your unique style.

💫 Fashion Forward:

 • Unveil the allure of celebrity fashion with this designer saree.

 • Embrace the fusion of tradition and trend, a perfect blend for modern women.

🌟 Exclusive Appeal:

 • Limited edition piece ensuring your attire is as unique as you are.

 • Satin fabric adds a touch of glamor, making you the center of attention.

🛍️ Shop with Confidence:

 • Quality assurance with genuine Japan Satin material.

 • Step into the spotlight with this fashionable and exclusive ensemble.

🌺 Unleash Your Radiance:

 • Channel your inner glam with this special saree designed for the fashion-forward woman.

 • Experience the allure of Bollywood fashion right at your fingertips.

🌈 Timeless Tradition:

 • Captures the essence of Indian tradition with a modern twist.

 • A wardrobe essential for those who appreciate the beauty of cultural attire.

🌸 Celebrate Your Style:

 • Make a statement at every occasion with this eye-catching saree.

 • Express your unique personality through this blend of tradition and sophistication.

Order Now:

 • Embrace the elegance, order your Dazzling Donal Bisht Inspired Saree today!

 • Limited stock available, secure your unique piece now.

સંપૂર્ણ વિગતો જુઓ