ઉત્પાદન માહિતી પર જાઓ
1 ના 9

akr94glamour.com

"Celestial Blue Handcrafted Tabby Silk Saree with Unstitched Blouse - Elegant Traditional Wear"

"Celestial Blue Handcrafted Tabby Silk Saree with Unstitched Blouse - Elegant Traditional Wear"

નિયમિત ભાવ Rs. 3,449.00
નિયમિત ભાવ Rs. 8,999.00 વેચાણ કિંમત Rs. 3,449.00
વેચાણ વેચાઈ ગયું
ટેક્સનો સમાવેશ થાય છે. ચેકઆઉટ વખતે શિપિંગની ગણતરી કરવામાં આવે છે.
Color
Size

🍀 Elevate Your Style with Exquisite Handcrafted Tabby Silk Saree 🍀

🌟 Luxurious Tabby Silk Fabric: Crafted with premium Tabby Silk material, this saree exudes elegance and sophistication.

🌟 Intricate Hand Work: Each piece is meticulously adorned with intricate handwork, adding a touch of artistry and charm to your ensemble.

🌟 Timeless Light Blue Hue: The soft, light blue color of this saree is both soothing and captivating, perfect for any occasion.

🌟 Generous 5.5 Meter Length: Enjoy ample draping options with the 5.5-meter length of this saree, allowing you to create stunning looks effortlessly.

🌟 Feather-Light Comfort: Despite its luxurious appearance, this saree is incredibly lightweight, ensuring comfort throughout the day or evening.

🌟 Unstitched Tabby Silk Blouse: Accompanied by an unstitched blouse made from the same Tabby Silk fabric, offering versatility and customization. 

🌟 Tailored to Perfection: Each piece is crafted with precision and attention to detail, promising a flawless fit and exquisite silhouette.

🌟 Ideal for Special Occasions: Whether it's a wedding, festival, or celebration, this saree is sure to make you the center of attention with its timeless beauty.

🌟 Enhance Your Wardrobe: Add a touch of traditional yet contemporary charm to your wardrobe with this stunning Tabby Silk saree.

🌟 Unleash Your Inner Diva: Embrace your femininity and grace with this beautifully designed saree that effortlessly combines tradition with modern flair.

Experience the epitome of elegance and style with our exquisite Tabby Silk saree. Shop now and make a statement wherever you go! 🌟સંપૂર્ણ વિગતો જુઓ