ઉત્પાદન માહિતી પર જાઓ
1 ના 17

akr94glamour.com

"Bollywood Glam: Rashmika Mandana Inspired Faux Georgette Saree with Velvet Elegance"

"Bollywood Glam: Rashmika Mandana Inspired Faux Georgette Saree with Velvet Elegance"

નિયમિત ભાવ Rs. 1,499.00
નિયમિત ભાવ Rs. 4,499.00 વેચાણ કિંમત Rs. 1,499.00
વેચાણ વેચાઈ ગયું
ટેક્સનો સમાવેશ થાય છે. ચેકઆઉટ વખતે શિપિંગની ગણતરી કરવામાં આવે છે.
Color
Size

🌟 Bollywood-Inspired Trendsetter: Embrace the allure of Bollywood fashion with our exquisite Rashmika Mandana-inspired designer saree, crafted to perfection for the trendsetting diva in you.

🌸 Material Magic: This saree is a masterpiece in faux georgette, featuring captivating prints and a delicate border lace that adds a touch of sophistication. The 5.5-meter length ensures graceful draping for a stunning look.

💎 Luxurious Velvet Blouse: The accompanying blouse is crafted from high-quality viscos velvet, offering a rich and luxurious feel. The 1-meter unstitched blouse piece allows for customization to perfectly complement your style.

🎨 Prints and Details: Revel in the detailed design of the faux georgette saree, adorned with intricate prints that showcase a perfect blend of tradition and contemporary flair. The back lace work adds an extra layer of elegance to the ensemble.

👗 Unleash Your Creativity: The unstitched blouse provides you the freedom to unleash your creativity. Customize it to match your preferences and ensure a personalized fit.

✨ Versatile Elegance: Whether it's a festive celebration, a wedding, or a special event, this saree is designed to make you stand out with its versatile elegance and timeless appeal.

🚚 Fast and Secure Shipping: We prioritize your satisfaction. Enjoy fast and secure shipping to ensure your glamorous ensemble reaches you promptly and in pristine condition.

🛍️ Shop with Confidence: Elevate your style with confidence knowing you're investing in a high-quality, Bollywood-inspired designer saree. Join the trend and make a fashion statement that lasts.

🌐 Global Appeal: Embrace fashion that transcends borders. Our Bollywood-inspired saree is designed to appeal globally, ensuring you're always at the forefront of style.

સંપૂર્ણ વિગતો જુઓ