ઉત્પાદન માહિતી પર જાઓ
1 ના 14

akr94glamour.com

"Bollywood Bliss: Kriti Sanon Inspired Multicolour Striped Saree in Heavy Japan Satin - Digital Prints, Unstitched - Shop Now for Glamorous Elegance!"

"Bollywood Bliss: Kriti Sanon Inspired Multicolour Striped Saree in Heavy Japan Satin - Digital Prints, Unstitched - Shop Now for Glamorous Elegance!"

નિયમિત ભાવ Rs. 1,499.00
નિયમિત ભાવ વેચાણ કિંમત Rs. 1,499.00
વેચાણ વેચાઈ ગયું
ટેક્સનો સમાવેશ થાય છે. ચેકઆઉટ વખતે શિપિંગની ગણતરી કરવામાં આવે છે.
Size
Color

Introducing our exquisite Bollywood actress Kriti Sanon Inspired Multicolour Striped Printed Saree, meticulously crafted with the finest materials to elevate your style quotient. Embrace the glamour of this ensemble and make a statement at any occasion. Here's why you'll love this saree:

🌟 Premium Fabric: Made from Heavy Japan Satin (DEVSENA), this saree boasts a luxurious feel and a smooth, flattering drape that enhances your grace.

🌈 Vibrant Digital Prints: The saree features stunning digital prints that add a contemporary flair to the traditional design, making it a perfect blend of modern and classic aesthetics.

🎨 Multicolour Stripes: The eye-catching multicolour stripes create a dynamic visual appeal, ensuring you stand out in any crowd. Express your vibrant personality with this bold choice.

👗 Versatile 5.5 Meters Length: The saree comes in a generous 5.5-meter length, allowing you to experiment with various draping styles and ensuring a perfect fit for all body types.

👚 Complementary Blouse Piece: The package includes a printed satin blouse piece of 0.80 meters, designed to complement the saree and complete your stunning look.

💫 Bollywood Elegance: Channel the glamour of Bollywood with this saree inspired by the style of the talented Kriti Sanon. Make heads turn and be the star of every event.

🌐 Unstitched Ensemble: The saree and blouse piece are unstitched, providing you the freedom to customize the fit according to your preferences and measurements.

🌺 Symbol of Opulence: Elevate your fashion game and make a statement at weddings, parties, or festive gatherings with this opulent and visually striking saree.

🔍 Search Engine Optimized: Our saree is crafted with precision, ensuring it meets the latest fashion trends and demands. Enhance your online presence with this SEO-optimized product that captivates both search engines and fashion enthusiasts.

Step into the world of elegance and charm with our Kriti Sanon Inspired Multicolour Striped Printed Saree. Order now to grace your wardrobe with this timeless piece that effortlessly combines tradition with contemporary style.

સંપૂર્ણ વિગતો જુઓ