ઉત્પાદન માહિતી પર જાઓ
1 ના 9

akr94glamour.com

👗 "Exquisite Silk Elegance: Embroidered Gown with Jacquard Weaving – Fully Stitched for Effortless Glamour!" 👗

👗 "Exquisite Silk Elegance: Embroidered Gown with Jacquard Weaving – Fully Stitched for Effortless Glamour!" 👗

નિયમિત ભાવ Rs. 3,149.00
નિયમિત ભાવ Rs. 7,999.00 વેચાણ કિંમત Rs. 3,149.00
વેચાણ વેચાઈ ગયું
ટેક્સનો સમાવેશ થાય છે. ચેકઆઉટ વખતે શિપિંગની ગણતરી કરવામાં આવે છે.
Color
Size

👗 New Embroidered Silk Gown - Exclusive Elegance! 👗

Unveil the charm of our latest silk gown, meticulously crafted to elevate your style quotient. Adorned with exquisite embroidery and Jacquard weaving Patta, this gown is a masterpiece of sophistication and grace.

Key Features:

 • Fabric: Luxurious Silk

 • Work: Intricate Embroidery with Jacquard Weaving Patta

 • Inner: Soft Micro Cotton for Comfort

 • Sleeve: Attached Extra Sleeve for Versatility

 • Length: 55/56 inches for a Regal Look

 • Size Options:

  • M Up to L with margin

  • XL Up to 2XL with margin

 • Stitching: Fully Stitched for Ready-to-Wear Glamour

Why Choose Our Silk Gown?

 1. Elegance Redefined: Revel in the beauty of the silk fabric adorned with detailed embroidery, creating a look that exudes elegance.

 2. Versatile Styling: The attached extra sleeve offers versatility, allowing you to style the gown to suit various occasions.

 3. Comfort in Every Detail: Lined with micro cotton, this gown ensures comfort throughout the day or night.

 4. Tailored to Perfection: Available in sizes M to 2XL with margins, our gown comes fully stitched, making it hassle-free for you to dazzle in style.

💌 Embrace the timeless allure of this embroidered silk gown – a perfect addition to your wardrobe. Elevate your fashion statement with this masterpiece today! 💌

સંપૂર્ણ વિગતો જુઓ