ઉત્પાદન માહિતી પર જાઓ
1 ના 8

akr94glamour.com

🌸 Divine Georgette Crop Top Lehenga Ensemble: Exquisite Embroidery & Modern Elegance🌸

🌸 Divine Georgette Crop Top Lehenga Ensemble: Exquisite Embroidery & Modern Elegance🌸

નિયમિત ભાવ Rs. 4,199.00
નિયમિત ભાવ Rs. 11,999.00 વેચાણ કિંમત Rs. 4,199.00
વેચાણ વેચાઈ ગયું
ટેક્સનો સમાવેશ થાય છે. ચેકઆઉટ વખતે શિપિંગની ગણતરી કરવામાં આવે છે.
Color
Lehenga Size (Fully Stitched)
Crop top (Blouse) Size(Fully Stitched)

🌸Introducing our exquisite Crop Top Lehenga Collection, where elegance meets modernity, and tradition intertwines with style. Elevate your fashion game and radiate like a diva with our latest ethnic cord sets designed for women and girls. Here's why our Crop Top Lehenga Ensemble deserves a spot in your wardrobe:

🌸Lehenga (Stitched) 🌸

 • Fabric: Crafted from luxurious Heavy Georgette, ensuring a graceful drape and comfortable wear.

 • Embellishments: Adorned with intricate Embroidery Thread Work, accentuated by charming Tassels, adding a touch of opulence to your ensemble.

 • Fit: Designed to support up to a 42" waist size, offering freedom of movement and a flattering silhouette.

 • Closure: Features a convenient Drawstring with Heavy Handmade Tassels and Zip for easy wear and a secure fit.

 • Construction: Stitched meticulously with Canvas and enhanced with Can Can for added flare and structure.

 • Length and Flair: Flaunts a length of 41 inches and a generous flair of 3.5 meters, ensuring graceful movement with every step.

 • Inner Lining: Lined with soft Micro Cotton, providing comfort and breathability throughout the day.

🌸Top (Stitched) 🌸

 • Fabric: Fashioned from sumptuous Heavy Georgette, delivering a blend of sophistication and comfort.

 • Design: Boasts Crush Work detailing with a Sleevless Inner and a chic Belt, elevating your look with contemporary charm.

 • Size and Fit: The Blouse Inner measures 40'' with an additional margin up to 44'', ensuring a perfect fit for various body types.

 • Inner Fabric: Crafted from high-quality Cotton, ensuring optimal comfort and durability.

 • Construction: The Inner is meticulously stitched with a margin for flexibility, providing a seamless and flattering fit. 

🌸Package Contents 👜

 • Complete Ensemble: Includes Lehenga (Bottom), Designer Top (Blouse), Drawstring with Zip, and Tassels, offering everything you need to step out in style.

 • Versatile Styling: Perfect for weddings, parties, or festive occasions, this ensemble exudes timeless charm and modern allure.

Elevate your ethnic wardrobe with our Crop Top Lehenga Collection and make a statement wherever you go. Shop now and indulge in the epitome of elegance and style! ✨🌸

સંપૂર્ણ વિગતો જુઓ