ઉત્પાદન માહિતી પર જાઓ
1 ના 11

akr94glamour.com

Women's Hand Printed and Khatha Zari Border Work Matt Sequins Linen Saree With Air Silk Blouse

Women's Hand Printed and Khatha Zari Border Work Matt Sequins Linen Saree With Air Silk Blouse

નિયમિત ભાવ Rs. 3,899.00
નિયમિત ભાવ Rs. 7,999.00 વેચાણ કિંમત Rs. 3,899.00
વેચાણ વેચાઈ ગયું
ટેક્સનો સમાવેશ થાય છે. ચેકઆઉટ વખતે શિપિંગની ગણતરી કરવામાં આવે છે.
Select Color Pattern
Saree Size

🌟 Glamorous Lurex Linen Saree & Air Silk Blouse Set

👚 Saree Details:

 • Fabric: Crafted from premium lurex linen, this saree embodies elegance with a touch of shimmer.

 • Length: 5.5 meters of sheer grace, allowing for versatile draping styles.

 • Design: Adorned with exquisite hand-printed motifs and intricate khatha work along the zari border, elevated with subtle matt sequin embellishments. Each drape tells a story of timeless beauty.

👚 Blouse Details:

 • Fabric: Luxurious air silk fabric ensures comfort and style.

 • Size: 1 meter of unstitched fabric, offering customization to your perfect fit.

 • Design: The back of the blouse is adorned with designer khatha work, adding a touch of sophistication and allure to your ensemble. 

Key Features:

 1. Elegant Craftsmanship: Meticulously crafted with attention to detail, this ensemble exudes sophistication and charm.

 2. Versatile Styling: The saree's length allows for various draping styles, while the blouse's unstitched design enables customization to suit your unique preferences.

 3. Timeless Appeal: The combination of hand-printed motifs, khatha work, and subtle sequin accents creates a timeless aesthetic, perfect for special occasions and celebrations.

 4. Comfortable Fabric: Both saree and blouse are made from high-quality fabrics, ensuring comfort throughout the day or evening.

 5. Exclusive Design: Stand out with this exclusive ensemble that seamlessly blends traditional craftsmanship with contemporary allure. 

Elevate your wardrobe with this stunning saree and blouse set, perfect for weddings, parties, or any special occasion. Make a statement with every drape and leave a lasting impression of elegance and grace.

સંપૂર્ણ વિગતો જુઓ