ઉત્પાદન માહિતી પર જાઓ
1 ના 27

akr94glamour.com

Women's Fancy Thread And Sequence Worked Butterfly Mono Net Saree With Unstitched Blouse

Women's Fancy Thread And Sequence Worked Butterfly Mono Net Saree With Unstitched Blouse

નિયમિત ભાવ Rs. 2,699.00
નિયમિત ભાવ Rs. 4,999.00 વેચાણ કિંમત Rs. 2,699.00
વેચાણ વેચાઈ ગયું
ટેક્સનો સમાવેશ થાય છે. ચેકઆઉટ વખતે શિપિંગની ગણતરી કરવામાં આવે છે.
Color
 • Care Instructions: Machine Wash
 • Exquisite and elegant Fancy Saree crafted from Butterfly mono net fabric
 • Saree length: 5.5 meters for graceful draping and stunning appearance
 • Attached satin silk inner for enhanced comfort and luxurious feel
 • Includes a 1-meter cut of Butterfly mono net fabric for a matching blouse
 • Blouse inner attached with satin silk for a seamless fit
 • Intricate fancy thread work with sequence work for a touch of sophistication
 • Fancy zalar lace border attached for a finishing touch of grandeur
 • Inner layer made of premium satin silk for added comfort
 • Perfect for weddings, parties, and festive gatherings
 • Package Contains:-Saree-01,Unstitched Blouse-01 and Inner Fabric-2

Introducing our exquisite and elegant Fancy Saree with Butterfly mono net fabric! This stunning saree is perfect for making a bold and fashionable statement at any special occasion or celebration. Saree Fabric: Crafted from high-quality Butterfly mono net, this saree drapes gracefully and accentuates your feminine charm. It comes in a generous length of 5.5 meters, allowing you to create beautiful pleats and drape it effortlessly. Saree Inner: To ensure comfort and enhance the overall look, the saree comes with an attached satin silk inner, providing a smooth and luxurious feel against your skin. Blouse Fabric: The saree ensemble also includes a 1-meter cut of Butterfly mono net fabric, perfect for creating a matching blouse. The blouse inner is made of satin silk, adding to the richness and comfort of the outfit. Work and Border: Our Fancy Saree is adorned with intricate and captivating fancy thread work, giving it a touch of elegance and sophistication. The sequence work adds a touch of shimmer and sparkle, making you stand out in the crowd. The saree is further enhanced with a fancy zalar lace border, adding a finishing touch of grandeur. Inner Material: The inner layer of the saree is made of premium satin silk, ensuring a comfortable fit and a seamless drape. Type: Our Fancy Sarees are thoughtfully designed to cater to women who appreciate style, class, and uniqueness. This saree is perfect for various occasions like weddings, parties, and festive gatherings, where you want to make a lasting impression. Drape this beautiful Fancy Saree, and you'll instantly feel like a diva, exuding grace and charm. Elevate your style quotient and make heads turn with this stunning attire. Don't miss out on the opportunity to own this exceptional piece of fashion!

સંપૂર્ણ વિગતો જુઓ