ઉત્પાદન માહિતી પર જાઓ
1 ના 18

akr94glamour.com

Women's Embroidered Work Lace Embellished Digital Printed Heavy Georgette Saree With Mono Silk Unstitched Blouse

Women's Embroidered Work Lace Embellished Digital Printed Heavy Georgette Saree With Mono Silk Unstitched Blouse

નિયમિત ભાવ Rs. 2,249.00
નિયમિત ભાવ Rs. 4,799.00 વેચાણ કિંમત Rs. 2,249.00
વેચાણ વેચાઈ ગયું
ટેક્સનો સમાવેશ થાય છે. ચેકઆઉટ વખતે શિપિંગની ગણતરી કરવામાં આવે છે.
Size
Color

🌟 Elevate your ethnic charm with our exquisite Saree crafted from luxurious Heavy Georgette fabric. Immerse yourself in the allure of tradition with the intricate Heavy Embroidery Work and Digital Print Siroski Lace border, adding a touch of opulence to every drape. The Saree spans a graceful 5.5 meters, allowing you to embrace elegance with each step.

✨ Complementing the Saree is a Mono Silk Blouse, adorned with Siroski embellishments and Lace border detailing, ensuring a perfect harmony of style and sophistication. The 0.80-meter Unstitched Blouse Length provides flexibility for customization, allowing you to tailor it to your unique preferences.

🌈 Weighing in at a mere 500 grams, this ensemble strikes the perfect balance between comfort and glamour. Whether attending a festive celebration or a special occasion, our Saree is designed to make you stand out in the crowd. Experience the timeless beauty of traditional Indian attire with this meticulously crafted ensemble that effortlessly combines classic charm with contemporary allure.

🌺 Embrace the artistry of tradition and make a lasting impression with our Heavy Georgette Saree – a masterpiece of craftsmanship that transcends trends and captivates hearts. Order now and let your style speak volumes!


Product Highlights:

🌟 Luxurious Heavy Georgette Saree for a regal look.

🎨 Heavy Embroidery Work and Digital Print Siroski Lace border for intricate detailing.

👗 Mono Silk Blouse with Siroski embellishments and Lace border for a perfect match.

📏 Saree Length: 5.5 meters, Blouse Length: 0.80 meters (Unstitched) for customizable fit.

⚖️ Lightweight at 500 grams, ensuring comfort without compromising on glamour.

🌈 Perfect for festive occasions, weddings, and special events.

✨ Timeless design that seamlessly blends tradition with contemporary style.

🛍️ Elevate your ethnic wardrobe with this exquisite ensemble. Order now and embrace the magic of traditional Indian attire!

સંપૂર્ણ વિગતો જુઓ