ઉત્પાદન માહિતી પર જાઓ
1 ના 7

akr94glamour.com

Women's Beautiful Kashmiri Thread Works Silk Saree With Cut Work Unstitched Blouse

Women's Beautiful Kashmiri Thread Works Silk Saree With Cut Work Unstitched Blouse

નિયમિત ભાવ Rs. 3,599.00
નિયમિત ભાવ Rs. 11,999.00 વેચાણ કિંમત Rs. 3,599.00
વેચાણ વેચાઈ ગયું
ટેક્સનો સમાવેશ થાય છે. ચેકઆઉટ વખતે શિપિંગની ગણતરી કરવામાં આવે છે.
Size
Select Color
  • Saree length of 5.5 meters allows for versatile draping styles

  • Unstitched blouse fabric of 0.80 meters with cut work detailing
  • Ruhani silk saree and unstitched blouse set
  • Exquisite Kashmiri thread work on the saree and blouse
  • Elegant and understated design for a simple yet sophisticated look
  • Soft and lightweight fabric for comfortable wear
  • The Ruhani silk saree embodies the essence of simplicity and soberness with its elegant design. This exquisite six-yard drape is crafted with utmost care and attention to detail, making it a perfect choice for those seeking a refined and graceful look. The saree is adorned with delicate kashmiri thread work, which adds a touch of artistry to its overall appeal. The intricate patterns created with these threads showcase the rich cultural heritage of Kashmir, giving the saree a timeless and sophisticated charm. The thread work is tastefully incorporated into the saree, highlighting its borders or adorning the pallu. These delicate motifs add a subtle and refined elegance, creating a harmonious balance between tradition and modernity. The choice of kashmiri thread work showcases the meticulous craftsmanship and attention to detail, further enhancing the overall aesthetic of the saree. To complement the saree, the unstitched blouse fabric is also made of Ruhani silk. The blouse features cut work, which adds an extra element of sophistication. The intricate cutwork design adds a subtle yet noticeable texture to the blouse, elevating its overall appeal. This saree is a timeless classic that exudes simplicity and soberness. Its muted color palette, combined with the delicate kashmiri thread work and cutwork details, creates a refined and graceful look. Whether worn for a formal event or a special occasion, this saree is sure to make a statement with its understated elegance and timeless charm.

  • સંપૂર્ણ વિગતો જુઓ