ઉત્પાદન માહિતી પર જાઓ
1 ના 10

akr94glamour.com

"Valentine's Elegance: Unbox Silk Sequin Red Suit with Free-Size Stitched Pant and Dupatta"

"Valentine's Elegance: Unbox Silk Sequin Red Suit with Free-Size Stitched Pant and Dupatta"

નિયમિત ભાવ Rs. 2,999.00
નિયમિત ભાવ Rs. 7,999.00 વેચાણ કિંમત Rs. 2,999.00
વેચાણ વેચાઈ ગયું
ટેક્સનો સમાવેશ થાય છે. ચેકઆઉટ વખતે શિપિંગની ગણતરી કરવામાં આવે છે.
Select Top Size
Bottom Pant Size
Color

Introducing our exquisite Valentine Special Unbox Silk Fabrics Sequin Work Red Color Suit with Pant and Dupatta – the epitome of elegance and style. Elevate your wardrobe with this stunning ensemble that combines luxurious fabrics, intricate sequin embroidery, and thoughtful design.

Fabric Details:

 • Top Fabrics: Unbox Silk, offering a lustrous and smooth texture.

 • Work: Adorned with exquisite sequence embroidery for a touch of sophistication.

 • Buttons: 3 buttons attached, adding a charming detail to the ensemble.

 • Inner: Micro Cotton, ensuring comfort throughout the day.

 • Height: 46” inch for a flattering silhouette.

 • Top Size: Available in M-38”, L-40”, XL-42”, XXL-44” to suit your preference.

Pant Detail:

 • Fabric: Crafted from Unbox Silk, delivering a luxurious feel.

 • Pant Size: Free size, fully stitched for convenience.

 • Height: 39” inch, ensuring a graceful flow.

Dupatta:

 • Fabric: Unbox Silk with sequence work, adding a dash of glamour to your attire.

 • Length: 2.2 meters, providing ample draping options.

Additional Features:

 • Weight: 750gm, ensuring a lightweight and comfortable wear.

Why Choose Our Valentine Special Suit?

 1. Luxurious Fabrics: Indulge in the richness of Unbox Silk, offering a luxurious feel against your skin.

 2. Intricate Sequin Work: The sequence embroidery adds a touch of glamour, making you stand out at any special occasion.

 3. Perfectly Stitched Pant: Enjoy the freedom of movement with our meticulously stitched free-size pant.

 4. Thoughtful Design: The 3 buttons on the top and the thoughtful details make this ensemble a symbol of elegance.

Elevate your style and celebrate love with our Valentine Special Unbox Silk Suit. Make a statement at every event with this gorgeous ensemble. Order now and embrace the charm of timeless fashion!

સંપૂર્ણ વિગતો જુઓ