ઉત્પાદન માહિતી પર જાઓ
1 ના 26

akr94glamour.com

"Valentine's Elegance: Georgette Floral Printed Saree with Zari Border - Exquisite Drapes for Cherished Moments"

"Valentine's Elegance: Georgette Floral Printed Saree with Zari Border - Exquisite Drapes for Cherished Moments"

નિયમિત ભાવ Rs. 2,549.00
નિયમિત ભાવ વેચાણ કિંમત Rs. 2,549.00
વેચાણ વેચાઈ ગયું
ટેક્સનો સમાવેશ થાય છે. ચેકઆઉટ વખતે શિપિંગની ગણતરી કરવામાં આવે છે.
Size
Color

Elegant Georgette Ensemble: Indulge in the epitome of grace with our Valentine Special Saree crafted from heavy georgette fabric, providing a luxurious and flowing drape.

🌸 Floral Charm: Adorned with exquisite floral prints, this saree seamlessly blends tradition with contemporary aesthetics, making it a perfect choice for special occasions.

🎀 Zari Border Elegance: The saree features a resplendent Jari border with intricate Zari work, adding a touch of opulence and sophistication to your ensemble.

👗 Complementary Blouse: The set includes a matching heavy georgette blouse with a fancy Jari border, enhancing the overall allure of the outfit.

📏 Perfect Dimensions: The saree comes in a generous length of 5.5 meters, allowing for graceful draping, while the blouse material is 0.80 meters, providing ample fabric for customization.

🌟 High-Quality Craftsmanship: Our saree is crafted with precision and attention to detail, ensuring a high-quality product that stands out in terms of design and durability.

🛍️ Unstitched for Personalization: The blouse material comes unstitched, allowing you to tailor it to your unique style and measurements, ensuring a perfect fit.

💕 Valentine's Special: Embrace the romantic spirit with this enchanting saree, making it an ideal choice for Valentine's Day celebrations, weddings, or any special occasion where you want to shine.

🎁 Gift of Love: Surprise your loved one with this exquisite saree, a timeless and thoughtful gift that reflects both style and sentiment.

સંપૂર્ણ વિગતો જુઓ