ઉત્પાદન માહિતી પર જાઓ
1 ના 18

akr94glamour.com

"Timeless Elegance: Polka Print Cotton Crape Saree with Zari Pattu Border"

"Timeless Elegance: Polka Print Cotton Crape Saree with Zari Pattu Border"

નિયમિત ભાવ Rs. 1,499.00
નિયમિત ભાવ વેચાણ કિંમત Rs. 1,499.00
વેચાણ વેચાઈ ગયું
ટેક્સનો સમાવેશ થાય છે. ચેકઆઉટ વખતે શિપિંગની ગણતરી કરવામાં આવે છે.
Size
Select Color
  1. Exquisite Cotton Crape Fabric: Crafted from premium soft cotton crape, our saree ensures luxurious comfort and a graceful drape, making it ideal for all-day wear.

  2. Charming Polka Prints: Delight in the classic allure of polka prints, adding a playful yet sophisticated touch to your attire, perfect for both casual and formal occasions.

  3. Elegant Zari Pattu Woven Border: Adorned with intricately woven zari pattu border, our saree exudes timeless elegance and elevates your look with its exquisite detailing.

  4. Versatile Unstitched Blouse: The separate unstitched blouse, made from the same high-quality fabric, offers versatility and customization options to suit your style preferences, ensuring a perfect fit.

  5. Full-Length Saree: With a generous length of 6.30 meters, our saree allows for graceful draping and flattering silhouettes, ensuring you look effortlessly stunning at any event.

  6. Timeless Traditional Appeal: Embrace the beauty of traditional Indian attire with a modern twist, as our saree seamlessly blends classic designs with contemporary aesthetics, making it a wardrobe essential.

  7. Perfect for Special Occasions: Whether it's a festive celebration, wedding, or cultural event, our saree promises to make you the center of attention with its exquisite design and impeccable craftsmanship. 

  8. Symbol of Sophistication: Elevate your style quotient and make a statement with our beautifully crafted saree, symbolizing sophistication, elegance, and timeless charm.

  9. Easy to Maintain: Enjoy hassle-free maintenance as our saree is easy to care for, ensuring long-lasting beauty and durability, allowing you to cherish its elegance for years to come.

  10. Shop with Confidence: Shop with confidence knowing that you're investing in a high-quality, ethically sourced product, backed by our commitment to customer satisfaction and exquisite craftsmanship.

સંપૂર્ણ વિગતો જુઓ